• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników Województwa Opolskiego - Finansowanie zadań oświatowych dla Skarbników. Optymalizacja wydatków

450 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Skarbników Województwa Opolskiego).
 

Ważne informacje o szkoleniu

szkolenie realizowane w ramach Forum Skarbników Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych. Uczestnik zrozumie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Pozna zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu). Pokażemy, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje. Uczestnik pozna proste metody szacowania wydatków związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej oraz propozycje modyfikacji tej sieci pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2.Zasady podziału subwencji ogólnej. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę.
3.Rezerwa subwencji oświatowej – komu przysługuje i jak ją uzyskać?
4.Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
5.Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? 
W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
6.Realny wpływ samorządu na wydatki oświatowe. Prawo oświatowe czy prawo finansowe? Władza zawarta w planie finansowym szkoły i przedszkola.
7.Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu nauczyciela początkującego, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego.
8.Godziny ponadwymiarowe. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
9.Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
10.Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
11.Subwencja na dzieci niepełnosprawne i ograniczona możliwość jej wydatkowania. Gdzie szukać wydatków do rozliczenia choć nie ponosi się ich dodatkowo? Co ułatwia rozliczenie subwencji?
12.Nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
13.Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. 
Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
14.Wycena kosztów związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej. Przykłady optymalizacji sieci. Wyliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół 
i placówek niesamorządowych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera:udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r.