Śląskie Forum Osób Koordynujących współpracę z NGO w JST. Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Orzecznictwo. Zmiany w związku z COVID-19.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na spotkanie zwracające w szczególności uwagę na kontrole i ocenę wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście zmian w czasie epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówimy dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nadmiernie lub nienależnie, a także odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotacji.
  • Doskonała okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zlecenie zadania i rozliczenie zadania w stanie epidemii – zmiany wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - możliwość zlecenia zadania bez konkursu ofert, możliwość zmiany terminu rozliczenia zadania i sposobu oceny jego wykonania.
  2. Procedura konkursowa, procedura małych grantów, procedura reegrantingu - terminy, tryb i sposób przeprowadzenia, istotne elementy:
  • oferty realizacji zadania (syntetyczny opis zadania, cele i rezultaty zadania, plan działań i harmonogram, budżet projektu),
  • umowy realizacji zadania (postanowienia obowiązkowe i fakultatywne, termin realizacji zadania, termin wydatkowania środków, możliwość przesunięć pomiędzy pozycjami kosztów, weryfikacja celów, rezultatów i działań zleceniobiorcy, zwrot niewykorzystanej dotacji, rozwiązanie umowy, zmiana umowy niezwiązana z kryteriami oceny ofert),
  • sprawozdania z wykonania zadania (wydatki, źródła finansowania, oczekiwane i faktyczne rezultaty zadania).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby koordynujące współpracę z NGO w JST, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, audytorzy, kontrolerzy, osoby rozliczające dotacje NGO w JST oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 420 PLN netto/os.  Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 20 września 2021 r.