• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stwierdzanie świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenie ich zwrotu na gruncie ustawy o pomocy społecznej. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej i ich egzekucja administracyjna oraz przedawnienie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty postępowania w przypadku, gdy doszło do wypłaty świadczenia nienależnego. Wskażemy kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym, a kiedy ze świadczeniem nienależnym. Przedstawimy realne przykłady oraz wskazówki dotyczące procedury dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń również w oparciu o orzecznictwo. Szkolenie poprowadzi ekspert, członek SKO, ceniony wykładowca, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń m.in. za jasny sposób przekazania wiedzy i udzielanie praktycznych wskazówek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie kompleksowej, usystematyzowanej wiedzy o świadczeniach nienależnych i nienależnie pobranych.
• Uzyskanie informacji, wynikających z praktycznej interpretacji przepisów i orzeczeń dotyczących prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach świadczeń nienależnie pobranych.
• Wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci licznych przykładów, pochodzących z praktyki i doświadczenia trenera.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- Czym są i na czym polega specyfika świadczeń nienależnie pobranych?
- Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym, a kiedy nienależnym?
- W jakim przypadku wydajemy decyzję merytoryczną a w jakim postępowanie podlega umorzeniu?
- Czy organ jest zobligowany wydać jedną decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia czy prowadzi dwa odrębne postępowania?
- Na jakim etapie strona może ubiegać się o ulgę?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Świadczenia nienależnie pobrane:
a. definicja świadczenia nienależnie pobranego, 
b. waga pouczeń w decyzjach przyznających świadczenia.
2. Postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi:
a. ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi, 
b. obowiązek ustalenia sytuacji życiowej strony w postępowaniu ze względu na art. 104 ust. 4.
3. Postępowanie administracyjne: 
a. zawiadomienie o wszczęciu postępowania,
b. ocena materiału dowodowego tj. dokumenty, wywiad środowiskowy, wyjaśnienia strony i świadków.
4. Wydawanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia:
a. uzasadnienie decyzji odnoszące się do stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia, 
b. uzasadnienie decyzji odnoszące się do sytuacji strony.
5. Tryby orzecznicze: różne modele wydawania decyzji: o stwierdzeniu nienależnie pobranego świadczenia oraz decyzji o zwrocie i zastosowaniu ulgi w postaci rozłożenia na raty czy umorzenia. 
6. Zakończenie i podsumowanie. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym OPS, MOPS, PCPR, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 czerwca 2024 r.