• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy ochrony małoletnich – jak je wprowadzić w placówkach oświatowych i opiekuńczych? Procedury, regulaminy, schematy - warsztaty oparte na dokumentach

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 8 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą żłobki i kluby dziecięce - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki w zakresie ochrony małoletnich.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób, oparty na przykładach dokumentów, zostaną omówione zasady wdrożenia w placówkach oświatowych, opiekuńczych oraz innych do których uczęszczają, albo przebywają małoletni standardów ich ochrony.

Prowadząca dokona analizy:

 • procedur podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka,
 • wymogów, zapewniających bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, rówieśnikami,
 • szczegółowych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i innymi zagrożeniami.

Wszelkie przekazywane treści zostaną dostosowane do rodzaju i charakteru placówek, osób uczestniczących w szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja przykładów (kodeksu bezpiecznych relacji/drogowskazu) wskazujących, jak należy się zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
 • Przedstawienie wymaganych działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony dziecka przed krzywdzeniem.
 • Omówienie wdrażanych w jednostkach standardów ochrony małoletnich i ich zapisów, również pod kątem źródeł podejrzenia krzywdzenia dzieci ze strony: pracowników, rodziny lub przemocy rówieśniczej.
 • Analiza „krok po kroku” zakresu działań i odpowiedzialności w czterech rodzajach standardów: polityka, procedury, personel, monitorowanie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązek prawny dotyczący opracowania, wdrożenia i dokumentowania standardów ochrony małoletnich nałożony na wszystkie placówki oświatowe, opiekuńcze oraz inne, prowadzące działalność opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają, albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.
 2. Powołanie przez zarządzającego/ prowadzącego działalność na rzecz dzieci koordynatora oraz zespołu osób do opracowania/ dostosowania/ wdrożenia obowiązujących standardów, procedur, zasad, regulaminów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przed krzywdzeniem małoletnich z dostosowaniem ich do charakteru i rodzaju placówki.
 3. Określenie zakresu kompetencji osoby/osób odpowiedzialnych za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania i sposobu dokumentowania standardów, monitorowania i modyfikowania przyjętych zasad, procedur.
 4. Wdrożenie i monitorowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 5. Analiza procedur, wskazanie osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, osób uprawnionych do zawiadamiania sądu opiekuńczego oraz - w przypadku placówek oświatowych- osoby odpowiedzialnej za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
 6. Przyjęcie jednolitego sposobu dokumentowania posiadanej informacji o krzywdzeniu dziecka i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 7. Określenie zasad i procedur podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka.
 8. Wyznaczenie osób, odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
 9. Opracowanie i wdrożenie, stosownie do charakteru i rodzaju placówki, z uwzględnieniem dzieci z zaburzoną komunikacją /i/ lub dzieci z niepełnosprawnościami:
  • wymogów i zasad zapewniających bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatorem, a w szczególności zachowań niedozwolonych wobec dzieci do 18- go roku życia;
  • wymogów i zasad zapewniających bezpieczne relacje rówieśnicze;
  • szczegółowych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet, dostosowanej do wieku dzieci oraz procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i innymi zagrożeniami.
 10. Przykłady zasad zapewniających bezpieczne relacje między dzieckiem a personelem, w szczególności zachowań niedozwolonych wobec dzieci, obejmujące:
  • relacje z dziećmi,
  • komunikację z dziećmi,
  • działania z dziećmi,
  • kontakt fizyczny z dziećmi,
  • kontakty poza godzinami pracy,
  • kontakty online.
 11. Ustalenie i realizacja planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia.
 12. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 13. Zadania i rola nauczycieli i specjalistów w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 14. Ocena standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
 15. Konsekwencje karne za naruszenie przepisów ochrony małoletnich.
 16. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, przedstawiciele zespołów kierowniczych i zespołów specjalistów przedszkoli, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, innych placówek, prowadzących działalność wymienioną w pkt. 1 programu szkolenia, organów prowadzących oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 17 kwietnia 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.