• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły za rok 2023/2024

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie kompleksowy obraz efektów pracy przedszkola lub szkoły w obecnym roku szkolnym oraz wytyczanie kierunków dalszego rozwoju placówki oświatowej. Z uwzględnieniem sprawozdania z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji końcowych rad pedagogicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zakończenie roku szkolnego jest istotnym etapem w funkcjonowaniu placówki oświatowej, który przynosi czas refleksji nad minionym rokiem szkolnym. Jest to właściwy moment do przeprowadzenia analizy pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej oraz formułowania wniosków i rekomendacji na przyszłość.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie omówienie obowiązku podsumowania pracy szkół i przedszkoli przez dyrektorów w świetle przepisów i praktyki edukacyjnej. Podczas proponowanych zajęć pokażemy gotowe recepty związane z analizą nadzoru pedagogicznego. Pokażemy m.in. jak zorganizować dwie ostatnie kluczowe rady pedagogiczne i jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Utrwalisz swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola/szkoły.
• Poznasz szczegółowe rozwiązania w zakresie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i jego modyfikacji.
• Nauczysz się przeprowadzać analizę i ocenę realizacji planu pracy, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru i innych realizowanych w placówce.
• Będziesz potrafił sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
• Podczas zajęć odpowiemy m.in. na następujące pytania:
- Jakie są podstawy prawne rady podsumowującej pracę przedszkola i szkoły?
- Jaki powinien wyglądać przebieg i dokumentowanie zebrania rady w sprawie podsumowania pracy przedszkola i szkoły?
- Jak ocenić pracę przedszkola i szkoły we wszystkich obszarach? Jak powinny wyglądać przykładowe zapisy tej oceny?
- Jak sformułować wnioski do dalszej pracy?
- Jak podsumować nadzór pedagogiczny?
- Jak prawidłowo przedstawić wyniki i wnioski z nadzoru?
- Jak sformułować wnioski z nadzoru, z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa?
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym wzory niezbędnych dokumentów czy wniosków:
- Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
- Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.
- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru.
- Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora liceum.
- Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej.
- Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.
- Akty prawne - Ustawa Karta nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumen
tacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe obowiązki dyrektora – przepisy prawa:
• Przepisy dotyczące organizacji kształcenia.
• Przepisy związane z ocenianiem:
- Zapisy ustawy o systemie oświaty.
- Rozporządzenia w sprawie oceniania.
•  Przepisy związane z podsumowaniem roku szkolnego:
- Zapisy Prawa oświatowego.
- Rozporządzenia w sprawie nadzoru.
2. Organizacja dwóch rad pedagogicznych:
• Klasyfikacyjnej i podsumowującej działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły.
• Analiza programu wychowawczo-profilaktycznego.
3. Klasyfikacja roczna i końcowa w przepisach prawa:
• Przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
• Ocenianie w nauczaniu indywidualnym.
• Indywidualny program lub tok nauki.
• Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
• Przedłużenie etapu kształcenia.
• Klasyfikacja i promocja cudzoziemców i uchodźców.
• Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.
• Zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen.
4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego:
• Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru.
• Formułowanie wniosków z nadzoru, z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.
• Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
• Propozycja uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy oraz kadra kierownicza szkół i przedszkoli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – „TRAIN the TRAINER", akredytowany Ekspert ©KFE, Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Ekspert portalu Infor. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2024 r.