• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – różnice pomiędzy egzaminem nauczyciela kontraktowego i początkującego

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 9 maja 2024 roku obowiązuje cena 399 PLN netto/os. 

30 czerwca minie termin wyznaczony przepisem Karty Nauczyciela na składanie przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w tzw. „sesji letniej”. Celem naszego spotkania będzie praktyczne przygotowanie do rozpatrzenia złożonych wniosków oraz uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania dotyczącego awansu zawodowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Program szkolenia obejmuje omówienie różnic pomiędzy dwoma procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, odnoszącymi się odpowiednio do nauczycieli kontraktowych i początkujących, a także rozwiązań zastosowanych w okresie przejściowym w stosunku do nauczycieli kontraktowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem praktycznego ujęcia tematu, ze szczegółowym umówieniem kolejnych kroków mających na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego, z uwzględnieniem dotychczasowych oraz nowych zasad i wymagań.
 • Omówienie za przykładach i z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego kwestii nadania i odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w drodze decyzji administracyjnej.
 • Materiały szkoleniowe obejmują przykłady dokumentów powstających w trakcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (w obu procedurach).
 • Możliwość skonsultowania z ekspertem problematycznych kwestii i uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu omawianego tematu. Na szkoleniu otrzymają Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
  • Czym różni się postępowanie egzaminacyjne nauczyciela kontraktowego i początkującego?
  • Na co zwrócić uwagę przy analizie wniosku o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego złożonego przez nauczyciela?
  • Jaka jest różnica pomiędzy stażem nauczyciela kontraktowego a przygotowaniem zawodowym nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego?
  • Ile wynosi staż nauczyciela kontraktowego w okresie przejściowym?
  • Czy można odwołać się od merytorycznego rozstrzygnięcia komisji egzaminacyjnej?
  • W jakich sytuacjach organ odmawia nadania stopnia nauczyciela mianowanego?
  • W jakich przypadkach nauczyciel początkujący realizuje dodatkowe przygotowanie zawodowe?
  • Jak długo zachowuje ważność akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?
  • Jakie okresy pracy sprzed 1.09.2022 r. wlicza się do przygotowania zawodowego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego?
  • Czy nauczyciel początkujący może realizować przygotowanie zawodowe w ramach umowy na zastępstwo?

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowa procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego połączona z oceną pracy nauczyciela początkującego oraz przeprowadzanymi przez niego zajęciami pokazowymi.
2. Szczegółowa analiza okresu przejściowego – postępowanie egzaminacyjne w dotychczasowej procedurze w przypadku nauczycieli kontraktowych i w nowej procedurze w przypadku nauczycieli początkujących.
3. Równolegle obowiązywanie rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200) oraz nowego rozporządzenia MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1914) – analiza poniżej wskazanych zagadnień pod kątem awansu nauczycieli kontraktowych (według przepisów dotychczasowych) i nauczycieli początkujących (według nowej procedury).
4. Wniosek nauczyciela o podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:
• terminy złożenia wniosku,
• dokumenty dołączone do wniosku (w tym zawartość dotychczasowego oraz nowego zaświadczenia wydawanego przez dyrektora szkoły).
5. Dotychczasowe oraz nowe wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
7. Powołanie komisji egzaminacyjnej w składzie określonym przepisami ustawy Karta Nauczyciela (przykład dokumentu).
8. Zadania i tryb pracy komisji w postępowaniu egzaminacyjnym nauczyciela początkującego i kontraktowego:
• zapoznanie komisji odpowiednio z opinią o przeprowadzonych zajęciach oraz z oceną pracy nauczyciela początkującego lub
• z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• przeprowadzenie egzaminu – szczegółowe omówienie,  
• podjęcie przez komisję rozstrzygnięć w postaci stwierdzenia zdania lub niezdania egzaminu.
9. Protokół z przebiegu prac komisji egzaminacyjnej (przykład dokumentu).
10. Zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (w obu procedurach).
11. Nadanie, odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w drodze decyzji administracyjnej – z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
12. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
13. Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela w postępowaniu egzaminacyjnym.
14. Wprowadzenie, z pozycji gminy/powiatu, danych dotyczących uzyskania przez nauczyciela stopnia mianowanego do Systemu Informacji Oświatowej.
15. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw oraz centrów usług wspólnych odpowiedzialni za realizację procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a także dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z trzydziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 9 maja 2024 roku obowiązuje cena 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 17 maja 2024 r.