• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola dotacji oświatowych. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji. Wzory dokumentów stosowanych przy kontroli

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie którego przedmiotem będzie kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione najważniejsze przepisy prawne dotyczące kontroli dotacji oświatowych, przekazanych placówkom nie samorządowym oraz praktyczne znaczenie tych przepisów w kontekście naliczania, przekazywania i wykorzystania dotacji. Zdecydowaną większość czasu przeznaczymy na przedstawienie praktycznych aspektów dotyczących:

 • najważniejszych zasad wydatkowania środków z dotacji,
 • organizacji kontroli,
 • katalogu wydatków, kwalifikujących się do pokrycia z dotacji oraz tych, których nie można z niej sfinansować,
 • najczęstszych nieprawidłowości, ujawnianych podczas kontroli dotacji oświatowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi wzorami dokumentów, w tym protokołem kontroli, listą kontrolną, arkuszem ustaleń, protokołem oględzin, protokołem przyjęcia wyjaśnień, oświadczeniami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
 • Uzyskanie lub uporządkowanie informacji dotyczących prawidłowego wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju oraz kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych oraz sposobu ich należytego dokumentowania.
 • Przedstawienie przykładów wydatków możliwych i niemożliwych do sfinansowania z dotacji.
 • Poznanie najczęstszych nieprawidłowości, ujawnianych podczas kontroli przeprowadzanych przez podmioty dotujące (jst) i organy kontroli.
 • Zdobycie praktycznych wskazówek i podpowiedzi na m. in. poniższe pytania:
  • w jaki sposób zorganizować kontrolę?
  • jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji?
  • jak prawidłowo udokumentować kontrolę?
  • jak przygotować protokół kontroli?
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych:
  • zakres i okres kontroli,
  • obowiązki kontrolne organów dotujących.
 2. Uchwała dotacyjna – jakie wymagane prawem zapisy powinny się w niej znaleźć, a jakie dodatkowe zapisy ułatwią i uskutecznią przeprowadzenie kontroli?
 3. Organizacja kontroli:
  • planowanie kontroli,
  • przygotowanie pracowników i ich kompetencje,
  • udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane,
  • prawa osób kontrolujących,
  • zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli,
  • program kontroli.
 4. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji:
  • rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów,
  • weryfikacja dokumentacji,
  • sprawdzenie czy uczeń jest dotowany w innym podmiocie,
  • wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
 5. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji:
  • katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji,
  • rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki,
  • weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora),
  • weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne,
  • wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów, zajmujący się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni w jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2024 r.