• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas planowanego spotkania zostaną omówione aktualne przepisy prawne dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy. Szczególny akcent zostanie położony na nowe regulacje zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym oraz zmianach w Kodeksie cywilnym, uwzględniając poprawki z 2022 roku. Ponadto, poruszane będą kwestie związane z najemcami, wynikające zarówno z umów najmu, jak i przepisów prawa. Tematyka obejmie również uchwały rad gmin dotyczące wynajmowania lokali gminnych oraz długoterminowe strategie zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, uwzględniając interpretacje sądów administracyjnych dotyczące aktów prawa lokalnego. Wykładowca przedstawi istotne wyroki sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, a seminarium będzie także dotyczyć zagadnień związanych z Kodeksem cywilnym dotyczących najmu, takich jak współnajem lokalu mieszkalnego w trakcie małżeństwa i po rozwodzie, dziedziczenie najmu po zmarłym najemcy, prawa i obowiązki stron w przypadku sprzedaży wynajętej rzeczy, oraz wybrane aspekty z Kodeksu postępowania cywilnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad działania ustawy o ochronie praw lokatorów. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia dogłębne zrozumienie przepisów tej ustawy, w tym kogo dotyczą oraz jakie są wyłączenia.
  • Zrozumienie praw i obowiązków najemców. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są prawa i obowiązki najemców wynikające z umowy lub z mocy prawa. Omówione zostaną również procedury dokonywania zmian w dokumentacji oraz udowadniania posiadania tytułu prawnego do lokalu.
  • Wyjaśnienie wymogów przy ubieganiu się o lokal z zasobów gminy. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z wymogami oraz procedurami związanymi z ubieganiem się o lokal z zasobów gminy, zarówno na czas nieoznaczony, jak i na czas oznaczony, np. w ramach najmu socjalnego.
  • Rozwiązanie praktycznych problemów. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie radzić sobie z różnymi sytuacjami, takimi jak oferty najmu socjalnego, najem pomieszczenia tymczasowego czy też zamiana lokali.
  • Omówienie prawa do odszkodowania i roszczenia odszkodowawczego, np. w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.
  • Współpraca z organami gminy. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie zasad współpracy z organami gminy oraz wykorzystanie dostępnych uchwał rad w sprawie gospodarowania zasobem gminy.
  • Przedstawienie i omówienie aktualnego orzecznictwa i przepisów. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem sądowym oraz przepisami prawa miejscowego, co umożliwi bardziej skuteczne działanie w praktyce.
  • Forma szkolenia umożliwia dyskusję z ekspertem oraz pozwala na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności:
a. kogo dotyczą wraz z wyłączeniami,
b. najemcy: z umowy lub z ustawy – dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych,
c. lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy,
d. pierwszeństwo w stosowaniu przepisów szczególnych przed przepisami ogólnymi,
e. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu.
2. Wyjaśnienie pojęć i zagadnień w tym opisujące czym jest: zamieszkiwanie, niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tytuł prawny do lokalu, dochody przy ubieganiu się o lokal, eksmisja z lokalu a tytuł prawny do lokalu, najemcy – z umowy i z mocy prawa, skuteczność wypowiedzenia, korespondencja nieodebrana a odebrana, wartość odtworzeniowa. 
3. Wymogi przy ubieganiu się o lokal z zasobów gminy:
a. na czas nieoznaczony,
b. na czas oznaczony: najem socjalny lokalu i na czas trwania stosunku pracy.
4. Oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, prawidłowość oferty, jej skuteczność, oczekiwanie na ofertę a niezamieszkiwanie w lokalu wierzyciela itp. 
5. Najem pomieszczenia tymczasowego, przedłużanie umów itp. 
6. Prawo lokatora do lokalu zamiennego (omówienie 4 przypadków). 
7. Zamiana lokali: omówienie m.in. noweli do ustawy dokonanej ustawą z 13 czerwca 2019 r.
8. Kaucje.
9. Ulepszenia dokonane w lokalu mieszkalnym. 

10. Opłaty zależne i niezależne od właściciela.
11. Weryfikacja dochodów:
m.in. omówienie zmian dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r..
12. Pozbawienie tytułu prawnego do lokalu - sposoby.  
13. Odszkodowanie płacone przez byłego lokatora z tytułu bezumownego zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym.
14. Roszczenia odszkodowawcze od gminy
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres. 
15. Przy omawianiu poszczególnych w/w zagadnień będą omawiane uchwały rad gmin w sprawie:
a. wieloletnich programów gospodarowania zasobem gminy,
b. oraz zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.
16. Orzecznictwo sądów powszechnych, SN jak również sądów administracyjnych w sprawie aktów prawa miejscowego – uchwał rad gmin.
17. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego:
a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu, zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców, 
b. wejście w najem po śmierci najemcy: krewnych oraz innych osób przed 10.07.2001 r. i po tej dacie – różnice oraz omówienie zmian w tym zakresie dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.
c. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 27 października 1933 roku do obecnej chwili),
d. odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,
e. przedawnienie roszczeń majątkowych,
f. inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego. 
18. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym:
a. sprawa pomieszczeń tymczasowych,
b. tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp., 
c. problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.
19. Prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. 
20. Podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 maja 2024 r.