• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka odpadami w świetle obowiązujących przepisów - wytwarzanie, gospodarowanie odpadami, produkt uboczny, utrata statusu odpadów, BDO, ewidencja i sprawozdawczość

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 26 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena 399 PLN netto/os. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najistotniejsze zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami, począwszy od definicji, obowiązków posiadaczy odpadów, ewidencję, aż do sprawozdawczości.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy najistotniejsze zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami, w tym pojęcie i klasyfikowanie odpadów, obowiązki posiadaczy odpadów i pozostałych uczestników systemu gospodarowania odpadami, obowiązki organów administracji publicznej.
• Omówimy pojęcia produktu ubocznego i „utraty statusu odpadu”, w szczególności uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz wskażemy, kiedy odpad poddany procesowi odzysku (w tym recyklingowi) przestaje być odpadem oraz przedstawimy kryteria utraty statusu odpadu.
• Wyjaśnimy, kiedy wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a kiedy wystarczy wpis w rejestrze BDO.
• Omówimy procedurę uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w tym zakres wniosku, decyzji i wymagane dokumenty.
• Przedstawimy zasady przekazywania odpadów kolejnemu posiadaczowi i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami oraz obowiązki w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami.
• Przekażemy podstawowe informacje nt. Bazy danych o odpadach i o gospodarowaniu odpadami, w tym kto powinien posiadać wpis w rejestrze BDO, kiedy wpis następuje na wniosek, a kiedy marszałek dokonuje wpisu z urzędu, kiedy i w jaki sposób należy złożyć wniosek o wpis, aktualizację lub wykreślenie wpisu w rejestrze BDO.
• Wskażemy także odpady, których sposób gospodarowania został uszczegółowiony w przepisach specjalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych;
• Wskazanie najczęstszych błędów i problemów związanych z realizowaniem obowiązków ustawowych, w tym w zakresie Bazy danych o odpadach i o gospodarowaniu odpadami, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, jak również związanych z uzyskiwaniem i posiadaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
• Zapoznanie się z orzecznictwem dotyczącym najistotniejszych kwestii związanych z gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie odpadów – definicja i orzecznictwo.
2. Posiadacz odpadów i pozostałe podmioty w systemie gospodarki odpadami:
• wytwórca,
• zbierający,
• przetwarzający,
• transportujący,
• pośrednik oraz sprzedawca.
3. Katalogowanie odpadów i zmiana klasyfikacji odpadów.
4. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny.
5. Utrata statusu odpadu.
6. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz wpis w rejestrze BDO:

• pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy jest wymagane,
• kiedy wystarczy wpis do rejestru BDO?
• wytwarzanie odpadów, niewymagające posiadania pozwolenia ani wpisu w rejestrze BDO.
7. Zezwolenia dotyczące gospodarowania odpadami:
• zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
• zakres wniosku i wymagane załączniki,
• cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia.
8. Dodatkowe wymagania dla podmiotów, prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami:
• operat przeciwpożarowy,
• tytuł prawny posiadacza odpadów do nieruchomości,
• magazynowanie odpadów,
• monitoring wizyjny,
• zabezpieczenie roszczeń.
9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami:
• weryfikacja odbiorców,
• przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
• wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne.
10. Transport odpadów.
11. Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość:

• podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji,
• podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji,
• ewidencja uproszczona,
• sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
12. BDO:
• podmioty zobowiązane do posiadania do wpisu w rejestrze BDO,
• wpis i aktualizacja wpisu rejestrze BDO,
• ewidencja i sprawozdawczość w BDO.
13. Odpady, których gospodarowanie objęte jest przepisami szczególnymi:
• odpady opakowaniowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte baterie i akumulatory,
• pojazdy wycofane z eksploatacji,
• odpady komunalne.
14. Sankcje w zakresie gospodarki odpadami
15. Pytania, dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić sprawy związane gospodarką odpadami w firmie, pracowników administracji samorządowej: urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miasta oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami, a także pracowników administracji publicznej biorących udział w wydawaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami lub zajmujących się innymi sprawami związanymi z gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na co dzień nadzoruje m. in. procedury dotyczące wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym weryfikowanie sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 26 kwietnia 2024 r. cena szkolenia 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 6 maja 2024 r.