• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowania w sprawie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa z uwzględnieniem zmian w przepisach

Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie opłata adiacencka oraz renta planistyczna w kontekście zmian w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowelizacja w zakresie postępowania w przedmiocie naliczenia renty planistycznej i opłat adiacenckich miała na celu dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2019 r. odnoszącego się do zasady ustalania odszkodowania za ustalenia wprowadzone w planach miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 2003 r. Podczas proponowanych zajęć omówimy i przeanalizujemy zmiany wraz z podkreśleniem konsekwencji ich wprowadzenia dla praktyki urzędniczej:

 • w zakresie opłat adiacenckich wynikających z rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości (Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 roku), oraz
 • w zakresie opłaty planistycznej i odszkodowania wynikające ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Szczegółowo:

 • Przedstawimy zasady naliczania opłaty planistycznej w przypadku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub uchwalenia nowych i zmiany wartości nieruchomości.
 • Zaprezentujemy zasady i sposoby naliczania opłaty planistycznej oraz zwolnienia z tej opłaty według znowelizowanych przepisów.
 • Dokonamy analizy przypadków i wyroków wskazujących na niesłuszne naliczenie renty planistycznej i dochodzenie roszczeń z tego tytułu, także w sytuacji tzw. luki planistycznej.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i uzupełnienie niezbędnej wiedzy potrzebnej do:

- prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna),

-wydawania decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich w przypadku podziału nieruchomości oraz budowy urządzenia infrastruktury technicznej.

 • Poznanie zasad naliczania opłaty adiacenckiej, jej wysokości oraz zwolnienia, w tym kwestie przedawnienia.
 • Zapoznanie z analizą zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Poznanie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz cywilnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Obowiązek czy uprawnienie gminy do przeprowadzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej:
 • Kryteria warunkujące prowadzenie postępowania z urzędu.
 • Analiza pojęcia „zbycia nieruchomości”.
 • Specyfika postępowania z wniosku strony.
 • Ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego.
 • Termin wniesienia opłaty.
 1. Roszczenia odszkodowawcze właścicieli:
 • Podstawa roszczeń: brak możliwości korzystania z nieruchomości, obniżenie wartości nieruchomości.
 • Skutki finansowe zwłoki w rozpoznaniu wniosku.
 • Zasady wyliczania odszkodowania za ustalenia wprowadzone w planach miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 2003 r. (zmiana wynikająca w wyroku Trybunału Konstytucyjnego).
 • Postępowanie dowodowe, obowiązki strony.
 • Termin przedawnienia roszczeń.
 1. Opłata adiacencka w związku z podziałem nieruchomości.
  1. Istotne elementy uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty.
  2. Przesłanki warunkujące prowadzenie postępowania w sprawie naliczenia opłaty.
  3. Termin uprawniający organ do naliczenia opłaty.
  4. Daty istotne przy wycenie nieruchomości.
  5. Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.
 2. Opłata adiacencka wynikająca z budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  1. Przesłanki skutkujące koniecznością prowadzenia postępowania dotyczącego naliczenia opłaty.
  2. Analiza pojęcia „budowa urządzeń infrastruktury technicznej”.
  3. Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.
  4. Termin uprawniający organ do naliczenia opłaty.
  5. Daty istotne przy wycenie nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucją opłaty planistycznej i adiacenckiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2024 r.