• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady tworzenia MPZP i wydawania WZ w myśl nowych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z planami miejscowymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku zaprezentujemy zagadnienia związane ze sporządzeniem projektu planu miejscowego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po reformie planowania przestrzennego z lipca 2023 r. Podczas zajęć w szczegółach wskażemy:
• Czy jest możliwe przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez przystąpienia do opracowania planu ogólnego?
• Czy wniosek o zmianę przeznaczenia działki może złożyć każdy czy tylko właściciel przedmiotowej nieruchomości w związku z art. 8g ust2?
• Czy zawsze można stosować tryb uproszczony w procedurze zmiany planu? Procedura uproszczona - bez uchwały intencyjnej?
• Czy ZPI może uwzględniać tylko inwestycję główną?
• Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy na gruntach rolnych klasy I-III?
• Jak ma wyglądać etap konsultacji społecznych w procedurze planu miejscowego?
• Czy warunki zabudowy można wydać poza obszarem uzupełnienia zabudowy?
• Kiedy decyzje wz będą terminowe?
• Czy farmy fotowoltaiczne muszą być lokalizowane tylko w drodze planu miejscowego?
• Czy wnioski o wz, które wpłynęły do organu po 24 września musimy umieszczać na BIP?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z kompleksowym omówieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Nabycie umiejętności, podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie przeprowadzenia procedury planistycznej.
• Zdobycie umiejętność sporządzenia projektu planu miejscowego i decyzji wzizt.
• Poznanie zmian przepisów z zakresu planowania przestrzennego, otrzymanie wskazówek w zakresie ich wdrożenia, jak również dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wyjaśnienie wątpliwości związanych z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w systemie aktów planistycznych gminy – rodzaje, charakterystyka, procedury – wprowadzenie.
2. Nowe definicje ustawowe – wpływ na konstruowanie ustaleń planu miejscowego.
3. Plan ogólny gminy – strefowanie – procedura – wpływ na ustalenia planu miejscowego.
4. Zmiany w zakresie kształtowania ustaleń planu miejscowego. Nowości w trybie sporządzenia planu miejscowego, dokumentowanie prac planistycznych.
5. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej – zakres stosowania – przebieg procedury.
6.  Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne.
7. Obszar uzupełnienia zabudowy – wyznaczenie – znaczenie dla postępowania.
8. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, prawnicy obsługujący organy planistyczne, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.