• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Informacje o osobach pełniących funkcje publiczne – dostęp, ochrona, dobra osobiste, wizerunek

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie zarządzać informacjami dotyczącymi osób pełniących funkcje publiczne, dbając jednocześnie o ochronę ich danych osobowych, dóbr osobistych i wizerunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotnym obszarem dostępu do informacji publicznej jest udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. To istotne i newralgiczne zagadnienie, ponieważ przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie definiują tego pojęcia, a próby ustalenia, kim są takie osoby wymagają znajomości orzecznictwa i literatury. Dodatkowym aspektem jest stosowanie RODO w odniesieniu do danych osobowych takich osób. W praktyce można zaobserwować, że przy realizacji dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia z wieloma kategoriami informacji, które zestawia się z informacją publiczną i prowadzi ustalenia co do zakresu i podstaw udostępniania informacji. Opracowane szkolenie szczególnie polecamy nowym radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom. Podczas zajęć kompleksowo i krok po kroku przeanalizujemy zagadnienia prawne i praktyczne z zakresu udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Uczestnicy naszego szkolenia poznają:
• zasady definiowania tego, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną,
• orzecznictwo dotyczącego osób pełniących funkcje publiczne oraz udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w ramach UDIP,
• zasady ochrony danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne,
• zasady ochrony i rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne,
• zasady odpowiedzialności za naruszenia sfery informacyjnej osób pełniących funkcje publiczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z przepisami dotyczącymi osób pełniących funkcje publiczne.
• Omówienie zasad wyodrębniania osób pełniących funkcje publiczne spośród innych pracowników sektora publicznego.
• Omówienie zasad udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w ramach dostępu do informacji publicznej.
• Wskazanie jak stosuje się zasady ochrony danych osobowych w przypadku osób pełniących funkcje publiczne.
• Przedstawienie zasad ochrony i rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne.
• Przeanalizowanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości.
• Przedstawienie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć między innymi takie jak:
- Kto w gminie pełni funkcję publiczną?
- Czy można nagrywać urzędników?
- Czy informacje o wynagrodzeniu są informacja publiczną?
- Czy do danych powszechnie dostępnych dalej stosuje się RODO?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
2. Osoba pełniąca funkcję publiczną – jak ją wskazać?
3. Funkcjonariusz publiczny.
4. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej - co można udostępniać a czego nie można?
5. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne a przepisy RODO.
6. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące osób pełniących funkcje publiczne na gruncie udip.
7. Rozpowszechnianie wizerunku osoby pełniącej funkcję publiczną.
8. Odpowiedzialność na gruncie RODO, oraz za naruszenie dóbr osobistych osoby pełniącej funkcję publiczną.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starości, marszałkowie, przewodniczący rad i radni.
• Osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.
• Osoby zaangażowane w otwieranie danych.
• Pełnomocnicy ds. otwartości danych.
• Osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP, za anonimizację danych i organizację wnioskowych trybów zapewniania dostępu do informacji.
• Inspektorzy ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2024 r.