• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja inwestycji drogowych, specustawa drogowa - przepisy i praktyka

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy proces realizacji inwestycji drogowych w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie zagadnień związanych z realizacją inwestycji drogowych w oparciu o specustawę drogową ze szczególnym naciskiem na przebieg postępowania w tym zakresie przy uwzględnieniu zmieniających się poglądów organów i najnowszych linii orzeczniczych. Przedstawimy również najczęściej występujące błędy w stosowaniu procedury. Ponadto uczestnicy zapoznają się ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i jego wpływem na praktykę uzyskiwania ZRiD. Omawiane podczas zajęć regulacje prawne będą poparte licznymi przykładami z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu stosowania specustawy drogowej.
• Poznanie zmieniającego się otoczenia prawnego i jego wpływu na praktykę uzyskiwania ZRiD.
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie sporządzenia kompletnego i prawidłowego wniosku, a także weryfikacji prawidłowości podejmowanych przez organy czynności.
• Zapoznanie z najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami i występującymi błędami.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
• Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, między innymi:
- Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi, czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
- Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
- Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
- Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia, o których jest mowa w art. 11d ust.1 pkt. 8?
- Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?
- Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?
- W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?
- Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji?
- Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?
- Czy można zrzec się odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przez Skarb Państwa przez osobę prywatną?
- Czy w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zatwierdzić rozbiórkę części budynku, która koliduje z projektowana drogą?
- Czy zmiana szerokości drogi przekraczająca 2% stanowi istotne odstępstwo?

zwiń
rozwiń
Program

1. Budowa dróg w prawie polskim – dwa modele – porównanie.
2. Zakres stosowania specustawy drogowej:

• Przedmiot ustawy - budowy, remonty i przebudowy.
• Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD.
• Właściwość organów.
• Treść wniosku o wydanie decyzji.
• Tryb i zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję.
• Zakres ustaleń dokonywanych decyzją.
• Procedura zmiany ostatecznej decyzji.
3. Zasady stosowania ustaw współtowarzyszących:
• Przepisy wyłączające przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
• Specyfika stosowania przepisów Prawa budowlanego.
• Jakie zagadnienia i problemy prawne należy rozwiązywać w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami?
• Zakres wyłączenia działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w poszczególnych fazach realizacji inwestycji.
5. Procedury społeczne - zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

• Zawiadomienia.
• Obwieszczenia.
• Wzory zawiadomień i obwieszczeń.
• Tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących.
6. Tryb nadawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.
7. Tryb i procedury stosowania prawa budowlanego przy oddaniu do użytkowania dróg:

• Zasady ogólne.
• Spełnienie wymogów dla przeprowadzenia częściowych odbiorów warunkowych.
• Istotnie – nieistotne odstąpienie - zasady kwalifikacji odstąpień.
• Nielegalne użytkowanie.
8. Zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań z tego tytułu.
9. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi.
10. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg publicznych, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym, właściciele nieruchomości, organy administracji rządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2024 r.