• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Prawo pracy w jst – kluczowe zagadnienia i wyzwania w 2024 roku - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania przeanalizujemy przepisy i zagadnienia z zakresu prawa pracy rozpoczynając od zmian dotyczących BHP, po przez czas pracy i udzielanie urlopów w 2024 r. w świetle kontroli PIP, po zagadnienia dotyczące wyborów w 2024 r. i ich wpływu na działania pracodawcy samorządowego – kwestie związane ze stosunkiem pracy z wyboru i powołania.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
2. Czas pracy w 2024 r. u pracodawców samorządowych jako temat w planie kontroli PIP – wybrane zagadnienia z perspektywy Sekretarza.
3. Udzielania urlopów wypoczynkowych w 2024 r. u pracodawców samorządowych jako temat w planie kontroli PIP – wybrane zagadnienia z perspektywy Sekretarza.
4. 2024 - rok wyborów samorządowych
5. Stosunek pracy z wyboru. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków zatrudnienia:
• Dzień rozwiązania stosunku pracy z wyboru w przypadku, gdy z pracownikiem ponownie zostanie nawiązany stosunek pracy z wyboru w nowej kadencji oraz w przypadku, gdy nie dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy z takim pracownikiem.
• Dzień nawiązania stosunku pracy z wyboru.
• Czy pracownikowi, dla którego ten sam dzień jest zarówno dniem rozwiązania, jak również nawiązania stosunku pracy należy wypłacić podwójne wynagrodzenie?
• Jak poprawnie postąpić w przypadku, gdy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania albo umowy o pracę będzie miał być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru?
• Badania profilaktyczne, szkolenia bhp oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
• Kiedy należy skierować na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
• Kto kieruje na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
• W jakich sytuacjach orzeczenie lekarskie zachowuje swoją aktualność?
• Kto powinien podpisać informację z art. 29 § 3 Kodeksu pracy?
• Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, z którym dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru.
• Kto powinien podpisać świadectwo pracy takiemu pracownikowi?
• Udzielanie urlopu wypoczynkowego.
• Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z osobą ponowienie wybraną na wójta, starostę, marszałka?
• Praktyczne problemy związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracownikom samorządowym, których stosunki pracy ulegają rozwiązaniu w związku z zakończeniem kadencji.
• Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku nieudzielenia urlopu wypoczynkowego wójtom, starostom, marszałkom?
• Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku niewypłacenia należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
• Kto powinien podpisać pismo dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i innych świadczeń pieniężnych np. nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna?
• Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru – odpowiedzialność osoby dokonującej takich czynności.
• Jakich czynności z zakresu prawa pracy dokonywać będzie osoba wyznaczona przez wójta, starostę, marszałka albo sekretarz?
• Czy osoba wyznaczona przez wójta, starostę, marszałka albo sekretarz mogą ponosić odpowiedzialność wykroczeniową za naruszenie praw pracowniczych wójta, starosty, marszałka?
• Jakie działania, które należy podjąć, by zminimalizować zagrożenie zastosowania sankcji przez inspektora pracy?
6. Stosunek pracy z powołania. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków zatrudnienia:
• Rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.
• Czy stosunek pracy z zastępcą wójta nawiązywany jest na czas określony? Orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
• Jak poprawnie postąpić w przypadku, gdy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę będzie miał być nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania?
• Jakie będą dalsze losy pracownicze osoby odwołanej z funkcji?
• Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z pracownikiem, który dotychczas wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, a został powołany na stanowisko zastępcy wójta?
• Odpowiedzialność osób dokonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych na podstawie powołania – przesłanki odpowiedzialności, praktyczne przykłady.
7. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 220 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 kwietnia 2024 r.