• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa pomoc de minimis w działalności powiatowego urzędu pracy. Praktyczne aspekty udzielania pomocy w świetle nowego rozporządzenia

online

Przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2024 r. cena szkolenia wynosi 430 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie pomoc publiczna.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Udział w szkoleniu pomoże Państwu prawidłowo przygotować się do pracy z instrumentami wsparcia, objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą dotowanych środków.
 • Podczas zajęć omówimy krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • Proponowane zajęcia będą także praktycznym warsztatem związanym z dyskontowaniem pomocy de minimis. Praca na kalkulatorach EDB - specjalnym pliku xlms, udostępnionym przez prowadzącego ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności i weryfikację zdobytej wiedzy. Przekazane doświadczenie prowadzącego oraz praktyczne ćwiczenia pomogą Państwu rozpatrywać indywidualne przypadki i identyfikować lub wykluczać z występowania pomocy de minimis.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z instrumentami wsparcia, objętymi regułami pomocy de minimis, określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia.

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także stosowania szczegółowych zasad związanych z udzielaniem pomocy de minimis w kontekście unijnych i krajowych przepisów prawnych.

• Nabycie umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w realizacji różnych działań, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy.

 • Zapoznanie z zasadami rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania  występowania pomocy de minimis.

• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pomoc de minimis w „okresie przejściowym”:
  1. Pomoc de minimis na starych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
  2. Pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831.
  3. Przełożenie dotychczasowej oraz nowej pomocy de minimis na instrumenty ustawy o promocji zatrudnienia – zastosowanie „okresu przejściowego”.
 2. Ograniczenia w możliwości stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831, wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. Identyfikacja pomocy de minimis w instrumentach ustawy o promocji zatrudnienia:
  1. Bon na zasiedlenie (art. 66n UoPZ),
  2. Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych (art. 40 UoPZ).
  3. Programy pilotażowe (art. 9c UoPZ).
  4. Ulga w spłacie zobowiązań (art. 76 UoPZ).
 4. Kiedy występuje pomoc de minimis? Spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej:
  1. Ustawa prawo przedsiębiorców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – różnice.
  2. Beneficjent pomocy a podmiot, prowadzący działalność gospodarczą.
  3. Specyfika podmiotów, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą.
  4. Specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, organizacje pozarządowe, opieka społeczna.
  5. Wzór przykładowego oświadczenia.
  6. Możliwość wykluczenia pomocy de minimis z uwagi na „lokalnych charakter działalności” wnioskodawcy – efekt pomocy de minimis, wynikający z rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831.
 5. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać?
  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831.
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.
  3. Na wsparcie działalności w zakresie podstawowej produkcji rolnej.
  4. Na wsparcie działalności podstawowej w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  5. Różnice w limitach oraz procedurach.
  6. Odróżnienie działalność podstawowej od działalności związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831:
  1. Nowy mechanizm ustalania okresu referencyjnego: konieczność dostosowania oświadczenia.
  2. Nowy pułap pomocy de minimis oraz odejście od dyskryminowania sektora drogowego transportu towarów.
  3. Konieczność dostosowania formularza informacji do nowej pomocy de minimis.
  4. Nowa pomoc de minimis a zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
 7. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa w kontekście kumulowania pomocy de minimis:
  1. Powiązania kapitałowe – metody oceny posiadania większości praw do głosu, dokumenty źródłowe.
  2. Powiązania osobowe – dokumenty źródłowe, wskazujące na istnienie powiązań.
  3. Wywieranie dominującego wpływu – przykłady oraz wskazanie dokumentów źródłowych, pełnienie przez osobę fizyczną funkcji w organie osoby prawnej.
  4. Relacje bezpośrednie oraz pośrednie.
  5. Praktyczne przykłady, wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami z uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Źródła pozyskiwania danych nt. relacji pomiędzy przedsiębiorstwami.
  7. Przykłady oraz ćwiczenia dla uczestników.
 8. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia:
  1. Pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej.
  2. Postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis.
  3. Praca z kalkulatorem EDB (udostępniony przez prowadzącego plik xlms).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną procedurą uzupełniania braków.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz przypadków korygowania zaświadczeń.
 11. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenie, przejęcie).
 12. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy powiatowych urzędów pracy, zajmujący się udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis; przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy ubiegają się o taką pomoc.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą w zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane z realizacją programu OP Przedsiębiorczość). W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębior

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 480 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2024 r. cena szkolenia wynosi 430 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 kwietnia 2024 r.