• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE na lata 2021-2027

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 30 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy szczegółowo zasady kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wskażemy różnice w stosunku do poprzedniego okresu programowania. Zasady te mają bardzo praktyczne zastosowanie podczas całego cyklu życia projektu – od pomysłu, poprzez aplikowanie, realizację, rozlicznie i trwałość projektu.

Ważne informacje o szkoleniu

• Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom stosowanie reguł związanych z kwalifikowalnością przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, rozliczaniu wniosków o płatność i przygotowaniu do kontroli projektów.
• Uczestnicy uzyskają wiedzę jak przygotować budżet projektu, aby wszystkie wydatki spełniały reguły kwalifikowalności, jak sobie poradzić, gdy zajdzie potrzeba dokonania korekt wydatków, kiedy nie ma konieczność zgłaszania zmian w budżecie.
• Zapoznamy osoby biorące udział z nowościami m. in. w zakresie obligatoryjnego stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, zasad dokonywania zamówień w ramach projektów, katalogu kosztów pośrednich, regulacji dotyczące VAT w projektach i ich konsekwencjami dla przygotowywanych/realizowanych projektów.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi.
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do aplikowania o nowe środki w perspektywie 2021-2027.
 • Przygotowanie do rozliczania projektów w latach 2021-2027.
 • Zapoznanie z nowymi warunkami konkurencyjnego ponoszeniem wydatków.
 • Uczestnik uzyska odpowiedzi m.in. na pytania:
 • Czy Wytyczne dotyczące kwalifikowalności mają zastosowanie do uczestników projektu, ostatecznych odbiorców i grantobiorców ?
 • Do jakiej kwoty można ponosić wydatki w gotówce ?
 • Czy można ponosić wydatki przed zawarciem umowy o dofinansowanie ?
 • Czy wolno wypłacać zaliczki wykonawcom ?
 • Jak poradzić sobie w sytuacji gdy dana kwestia nie jest uregulowana w Wytycznych ?
 • Jakie są plusy i minusy rozliczenia ryczałtowego i rozliczenia w oparciu o faktycznie poniesione wydatki?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków:
• rozporządzenie ogólne 2021/1060,
• ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
• Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 roku.
2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków:
• okres kwalifikowalności,
• warunki kwalifikowalności,
• wydatki niekwalifikowalne,
• cross-financing,
• rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności,
• trwałość projektu.
3. Szczegółowe warunki kwalifikowalności:
• zasada faktycznego ponoszenia wydatków,
• wkład niepieniężny,
• zakup nieruchomości,
• podatek od towarów i usług,
• amortyzacja i leasing.
4. Zamówienia w ramach projektu:
• zasada konkurencyjności,
• zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020,
• postępowanie o udzielenie zamówienia
• nowy zakres stosowania Bazy Konkurencyjności 2021.
5. Personel projektu:
• definicja personelu projektu,
• zatrudnienie lub oddelegowanie,
• specyfika zatrudnienia w projektach EFS+,
• nagrody i premie, dodatki,
• miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu,
• dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021.
6. Uproszczone metody rozliczania wydatków:
• stawki jednostkowe,
• kwoty ryczałtowe,
• stawki ryczałtowe,
• obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro,
• warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi.
7. Koszty pośrednie:
• katalog kosztów pośrednich EFRR, FS i FST,
• katalog kosztów pośrednich EFS+,
• stawki kosztów pośrednich,
• zakaz rozliczania kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich,
• zakaz rozliczania cross-financingu w kosztach pośrednich.
8. Uczestnicy projektów EFS+:
• warunki kwalifikowalności uczestnika,
• zbieranie danych o uczestnikach projektu,
• obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 30 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 8 maja 2024 r.