• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola projektów ue i wykrywanie nieprawidłowości w perspektywie 2021-2027

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające na skuteczne przygotowanie się na kontrole projektów w nowej perspektywie finansowej, identyfikowania potencjalnych nieprawidłowości oraz zastosowania środków zaradczych zgodnie z wymogami UE.

Ważne informacje o szkoleniu

• W związku z rozpoczęciem realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021 2027, ruszyły także kontrole poprawności wydatkowania funduszy unijnych.  
• W okresie programowania na lata 2021-2027 wprowadzono znaczące zmiany w zasadach kontroli i wykrywania nieprawidłowości. Duży nacisk położono na przeciwdziałanie konfliktowi interesów podczas realizacji projektów, w szczególności w związku z zamówieniami publicznymi. Zmieniono zasady stosowania taryfikatora: stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach. Instytucje Zarządzające wprowadziły taryfikatory korekt w innych obszarach takich jak: zarządzanie projektem czy informacja i promocja, gdzie określono poziom potrąceń w przypadku niewłaściwego realizowania obowiązków w tych zakresach przez beneficjentów.
• Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze regulacje dotyczące kontroli i wykrywania nieprawidłowości w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 oraz różnice w stosunku do perspektywy 2014-2020.
• Omówimy Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 oraz Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się aktami prawnymi.
• Znajomość typów kontroli prowadzonych w latach 2021-2027 w projektach.
• Umiejętność prowadzenia dokumentacji projektu pod kątem kontroli.
• Umiejętność przygotowania zespołu projektowego do kontroli.
• Znajomość zasad prowadzenia kontroli w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne kontroli i wykrywania nieprawidłowości w latach 2021-2027:
• rozporządzenie ogólne 2021/1060,
• ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa),
• wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027,
• wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027,
• wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
• zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027,
• umowa o dofinansowanie projektu.
2. Rodzaje kontroli prowadzone w latach 2021-2027:
• kontrola systemowa,
• weryfikacja wydatków:
 - weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta,
 - kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego
 - kontrola krzyżowa,
• kontrola na zakończenie realizacji projektu – weryfikacja osiągnięcia wskaźników, zastosowanie reguły proporcjonalności,
• kontrola trwałości.
3. Przebieg kontroli i zakres czynności sprawdzających:
• zakres obszarów do sprawdzenia – listy kontrolne,
• uprawnienia kontrolujących,
• obowiązki beneficjanta związane z kontrolą,
• etapy kontroli,
• przygotowanie dokumentacji i zespołu projektowego do kontroli,
• kontrola projektów rozliczanych metodami ryczałtowymi,
• procedura kontradyktoryjna i zalecenia pokontrolne,
• przeciwdziałanie konfliktowi interesów.
4. Wykrywanie nieprawidłowości w perspektywie 2021-2027:
• stwierdzenie nieprawidłowości,
• definicja nieprawidłowości,
• wykrywanie nieprawidłowości:
 - stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ,
 - stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku o płatność : przed złożeniem wniosku oraz w trakcie weryfikacji wniosku,
 - stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność,
• obliczanie wartości korekty finansowej,
• odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych środków.
5. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 grudnia 2023 r.