• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusze UE na klimat i środowisko w perspektywie 2021-2027

online

Przy zgłoszeniu do 22 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, z naciskiem na rozwiązania, które wprowadza Zielony Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia zostaną omówione założenia polityki klimatycznej i środowiskowej UE, źródła finansowania projektów w krajach członkowskich oraz planowane działania z tego zakresu w Krajowych i Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w Krajowym Planie Odbudowy, w tym komponetntu RePowerEU. który już zastał zatwierdzony przez Komisję Europejską. Wypłacono pierwszą zaliczkę ze środków unijnych na projekty KPO, w najbliższym czasie ruszą nowe nabory projektów. Szkolenie kierowane jest zarówno do instytucji zarzadzających i pośredniczących jak i do aplikujących o środki. Instytucjom zarzadzającym pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu polityki klimatycznej i środowiskowej UE oraz przygotować się do odpowiedzi na pytania potencjalnych beneficjentów; aplikującym pozwoli na samodzielne przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów z obszaru klimatu i środowiska.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznamy Państwa z aktualnym stanem aktów prawnych i dokumentów programowych nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz ze stanem wdrażania poszczególnych programów.
 • Zdobędą Państwo wiedzę pozwalającą na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi;
 • Nabędą Państwo umiejętności aplikowania o nowe środki w perspektywie 2021-2027,
 • Zapoznamy Państwa z założeniami i celami nowego komponentu KPO jakim jest RePowerEU, opierającego się na realizacji wniosków ustawodawczych z pakietu „Gotowi na 55” (zmniejszenie emisji netto gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Polityka klimatyczna i środowiskowa UE:
 1. nowa strategia UE w obszarze środowiska i klimatu,
 2. transformacja energetyczna,
 3. planowane zmiany w przemyśle w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
 4. zrównoważona i inteligentna mobilność,
 5. ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności,
 6. finansowanie:
 • Wieloletnie Ramy Finansowe – Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne,
 • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – Krajowy Plan Odbudowy,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Działania związane z transformacją w regionach.
 1. Planowane typy wsparcia na rzecz polityki klimatycznej i środowiska w Polsce w latach 2021-2027
 1. energetyka, w tym odnawialne źródła energii,
 2. termomodernizacja,
 3. gospodarka wodno-ściekowa,
 4. niskoemisyjny transport,
 5. gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ),
 6. gospodarka odpadami,
 7. różnorodność biologiczna oraz zielona i niebieska infrastruktura,
 8. transformacja związana z odchodzeniem od węgla.
 1. Linia demarkacyjna pomiędzy Krajowym Planem Odbudowy i Programami Operacyjnymi.
 2. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Krajowymi i Regionalnymi.
 3. Przewidywane działania w Programach przygotowanych na lata 2021-2027.
 1. typy wsparcia z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko:
 • wsparcie z Funduszu Spójności,
 • wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 1. działania finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
 2. rodzaje projektów przewidziane w Programach Regionalnych,
 3. obszary finansowane z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Programach Regionalnych,
 4. zakres wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
 5. nowy komponent w KPO – RePowerEU mający zmniejszyć zależność UE od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszyć transformację ekologiczną:
 • inwestycje w części dotacyjnej,
 • pożyczki na inwestycje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Instytucji Zarządzających i Pośredniczących oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich, pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, przedsiębiorstw.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od dwudziestu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Prowadzi szkolenia i warsztaty na temat nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących oraz potencjalnych beneficjentów. Specjalizuje się w dokumentach strategicznych, aktach prawnych i zagadnieniach źródeł finansowania, w tym w nowym instrumencie finansowym Next Generation EU. T

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 maja 2024 r.