• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawa i obowiązki radnego oraz zadania rady gminy

Program i karta zgłoszeń

Przy zgłoszeniach do 30 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 450 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy niezbędne informacje związane ze sprawowaniem mandatu radnego w JST w kadencji 2024-2029r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Omówimy zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem organów uchwałodawczo – kontrolnych jst, oraz zależnościami miedzy nimi. 
• Omówimy prawa i obowiązki radnego, jak również ograniczenia i zakazy związane z pełnioną przez niego funkcją, sankcje za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków, oświadczenia majątkowe.
• Przekażemy podstawowe informacje o obradach sesji, udziale w pracy rady gminy i jej komisjach, głosowaniach.
• Wyjaśnimy, czym są akty prawa miejscowego oraz przybliżymy procedurę przygotowania projektu uchwały i wpływu radnych na ich treść.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie radnych do wykonywania swoich obowiązków i dostarczenie praktycznej wiedzy w posługiwaniu się przepisami prawa, niezbędnymi w trakcie realizowania zadań jst.
• Zapoznanie ze specyfiką i odpowiedzialnością pełnienia funkcji przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji.
• Zdobycie wiedzy z zakresu struktury i kompetencji rad jst, a także wyjaśnień i wskazówek dotyczących udziału w sesji rady, głosowaniach, pracy w komisjach.
• Poznanie zasad tworzenia prawa miejscowego.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu funkcjonowania samorządu oraz obowiązków i uprawnień radnego.
• Spotkanie będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Uczestnicy otrzymają jako dodatkowy materiał szkoleniowy unikalną publikację w wersji książkowej „Praktyczny poradnik dla radnych w kadencji 2024-2029”.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa). 
2.Mandat radnego i jego cechy. 
3.Rada gminy jako organ stanowiący i jej zadania. 
4.Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie. 
5.Organy gminy i ich wzajemne relacje.
6.Prawa i obowiązki przewodniczącego rady. 
7.Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg.
8.Komisje rady. 
9.Podstawowe prawa i ochrona radnego: 

•Uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy.
•Zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego.
•Dieta. 
•Ochrona stosunku pracy.
•Ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków.
•Inne prawa radnego. 
10.Podstawowe obowiązki radnego: 
•Uczestniczenie w pracach rady i jej komisji.
•Kontakt z wyborcami.
•Ochrona danych osobowych – RODO. 
•Etyka wykonywania mandatu radnego. 
•Inne obowiązki radnych. 
11.Oświadczenia majątkowe i skutki ich niezłożenia.
12.Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych
13.Interpelacje radnych jako mechanizm kontroli samorządowej.
14.Tworzenie i stosowanie aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał:

•Uchwała, a prawo miejscowe.
•Wpływ rady gminy na treść uchwał.
•Kluczowe akty prawa miejscowego.
15.Nadzór nad działalnością gminy.
16.Podsumowanie.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni gmin i powiatów oraz sejmików województw, przewodniczący rad, pracownicy biura rady, sekretarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl  do 2 maja 2024 r.