Prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydawanie decyzji administracyjnych wraz z omówieniem aktualnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i służby zdrowia szkolenie, przedmiotem którego będzie postępowanie administracyjne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Potwierdzanie prawa do uzyskania świadczeń zdrowotnych wiąże się niejednokrotnie z wątpliwościami, w tym dotyczącymi ustalenia organu właściwego do wydania decyzji w tej sprawie. W postępowaniu o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych szczególną pozycję procesową ma szpital, jako podmiot udzielający świadczeń w trybie nagłym, co odgrywa znaczącą rolę w prowadzeniu tej procedury. Częste wątpliwości organu budzi potwierdzenie prawa do świadczeń, gdy nie można ustalić sytuacji dochodowej strony. Pracownicy, prowadzący postępowania w tej kwestii, muszą posiadać umiejętność przedkładania dowodów dotyczących sytuacji dochodowej strony, która ubiega się o potwierdzenie prawa do świadczeń. Muszą znać także zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego, przesłuchania świadka, odebrania oświadczeń.
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego ekspert - praktyk wyjaśni m. in. zasady ustalenia właściwości organu, wskaże co w sytuacji, gdy istnieje brak możliwości przeprowadzenia wywiadu z osobą, której wnioskodawca (szpital) udzielił świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, (np. w sytuacji, gdy osoba jest nieprzytomna/ brak adresu aktualnego pobytu). W związku z tym, że istnieje wiele wykładni dotyczących zasad potwierdzania świadczeń z opieki zdrowotnej, podczas zajęć zostanie omówione orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wyjaśnienie kwestii ustalania właściwego organu w sytuacji osoby bezdomnej, w kontekście miejsca zdarzenia, czy udzielenia świadczeń przez szpitale.
  • Omówienie zasad doręczania pism i zawiadomień, terminów załatwiania spraw a także zakresu stosowanej procedury administracyjnej.
  • Wskazanie najbardziej problematycznych kwestii w kontekście potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych oraz wymiana doświadczeń z prowadzącym i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Postępowanie wnioskowe i postępowanie z urzędu – odrębności. 
2.  Właściwość organu – właściwość miejscowa według miejsca zamieszkania, pobytu, zameldowania na gruncie ustawy o pomocy społecznej oraz właściwość miejsca zdarzenia według k.p.a. 
3. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego.
4.  Tryb prowadzenia postępowania w sytuacji braku czynnego udziału strony w postępowaniu i braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  z udziałem strony.
5.   Dowodzenie sytuacji strony uprawnionej – spełnianie przesłanek określonych w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  
6. Pozycja strony – szpitala i NFZ w postępowaniu.
7.  Gwarancje procesowe stron postępowania.
8.  Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – uzyskiwanie informacji, przesłuchiwanie świadków.  
9.  Wydawanie decyzji administracyjnych – decyzja odmawiająca potwierdzenia prawa do świadczeń i przyznająca świadczenia (również w sytuacji braku czynnego udziału strony w postępowaniu).
10.   Umorzenie postępowania, a decyzja odmowna.
11.   Omówienie orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy szpitali, NFZ i DPS-ów, gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, a także wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2022 r.