• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce organów pomocy społecznej

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniu do dnia 9 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z KPA w pomocy społecznej, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym w OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione problemy dotyczące najważniejszych kwestii proceduralnych związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej. Omówimy zagadnienia ogólne, takie jak zasady postępowania administracyjnego, terminy załatwienia spraw czy skargi na przewlekłość, ale także kwestie szczegółowe, w tym status pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, ustalanie właściwości w przypadku osób bezdomnych czy też doręczenia elektroniczne. Zaprezentowane zostaną również najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie tytułowej problematyki, a uczestnikom zostaną udostępnione wzory pism związanych z omawianymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli ugruntować wiedzę na temat procedury administracyjnej oraz zastosowania instytucji kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach prowadzonych przez organy pomocy społecznej.
  • W oparciu o przekazane informacje możliwe będzie zweryfikowanie czy realizowane przez pracowników OPS-ów czynności są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz jakie ewentualne zmiany należy wprowadzić do praktyki organów.
  • W trakcie szkolenia omówione zostaną także najczęściej pojawiające się błędy dotyczące stosowania przepisów k.p.a. w praktyce organów pomocy społecznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne instytucje postępowania administracyjnego:
• Zasady postępowania administracyjnego i ich zastosowanie w OPS-ie. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – czy i jak stosować je w ośrodkach pomocy społecznej?
• „Przeddecyzja” w postępowaniu z zakresu pomocy społecznej.
• Nowe terminy załatwiania spraw; bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
• Poświadczenia zgodności z oryginałem.
2. Właściwość miejscowa i spory o właściwość w praktyce ośrodków pomocy społecznej:
• Miejsce zamieszkania jako podstawa ustalenia właściwości miejscowej.
• Właściwość miejscowa organu w przypadku osób ubezwłasnowolnionych i małoletnich.
• Właściwość miejscowa organu w przypadku osób bezdomnych.
• Spory o właściwość.
3. Wszczęcie postępowania w świetle k.p.a. i ustawy o pomocy społecznej:
• Wszczęcie postępowania na wniosek – wymogi formalne wniosku, wniesienie wniosku przez osobę nieuprawnioną.
• Wszczęcie postępowania z urzędu – przesłanki, forma, wymogi formalne.
• Wszczęcie postępowania w przypadku osób niepełnosprawnych i niepiśmiennych; kurator dla osoby niepełnosprawnej.
4. Doręczenia, w tym doręczenia elektroniczne oraz pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym. Kto może być pełnomocnikiem? Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do postępowania przed OPS?
5. Czynności wyjaśniające i postępowanie dowodowe w praktyce ośrodków pomocy społecznej:

• Postępowanie wyjaśniające – zakres i zasady jego prowadzenia.
• Terminy załatwienia sprawy.
• Wywiad środowiskowy i notatka urzędowa – moc dowodowa.
• Rozprawa administracyjna w praktyce ośrodków pomocy społecznej.
• Pomoc prawna w praktyce ośrodków pomocy społecznej.
6. Udostępnianie akt postępowania administracyjnego a dostęp do danych osobowych w świetle RODO. Regulamin udostępniania akt – analiza przykładowych dokumentów.
7. Decyzja administracyjna i jej uzasadnienie.
8. Zaskarżanie i wzruszenie prawomocnej decyzji administracyjnej:

• Odwołanie od decyzji administracyjnej.
• Wznowienie postępowania.
• Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji.
9. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych. Arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Konsultant prawny ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu do dnia 9 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 17 kwietnia 2024 r.