• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe rozliczenie finansowe pomiędzy gminami kosztów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem aktualizacji PKD w 2024 roku

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 4 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów oświaty w JST, przedmiotem którego będą rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Zadanie rozliczania finansowego pomiędzy gminami za koszty wychowania przedszkolnego poniesione na uczniów niebędących mieszkańcami danej gminy wymaga wdrożenia przez gminy konkretnych procedur, które gwarantują wykonanie tego obowiązku w sposób zgodny z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu obejmującego temat szkolenia, co zminimalizuje wystąpienie błędów w trakcie realizacji procedury rozliczenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem praktycznego ujęcia tematu, z szczegółowym omówieniem kolejnych kroków rozliczania pomiędzy gminami oraz przykładowego formularza służącego do obliczenia podstawowej kwoty dotacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Praktyczne przedstawienie zasad postępowania związanych z rozliczeniem finansowym pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania - na bazie konkretnych przykładów, z wykorzystaniem przykładowego narzędzia do obliczeń podstawowej kwoty dotacji.
 • Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
  • Jak wygląda metodyka obliczania podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej?
  • Czy rozliczenia pomiędzy gminami dokonujemy co miesiąc?
  • Czy przy obliczaniu PKD statystyczną liczbę uczniów pomniejsza się o uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania?
  • Jak interpretuje się pojęcie wydatków bieżących uwzględnianych przy obliczaniu PKD?
  • Od którego miesiąca 2024 r. obowiązuje zaktualizowana PKD?
  • Czy gmina miejsca zamieszkania dziecka uczęszczającego do przedszkola w sąsiedniej gminie może zostać obciążona kosztami wychowania przedszkolna za tego ucznia, jeżeli otrzymał on orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po 30 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy?
  • Czy wszystkie gminy obciążające inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego poniesionymi na rzecz ich mieszkańców mają obowiązek publikowania PKD w Biuletynie Informacji Publicznej?
  • Jakie dane osobowe ucznia może udostępnić gmina obciążając za poniesione koszty wychowania przedszkolnego gminę miejsca zamieszkania tego ucznia?
  • Czy gminy rozliczają się za koszty wychowania przedszkolnego poniesione na uczniów będących obywatelami Ukrainy?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.
2. Wyłączenie stosowania art. 50 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku dzieci będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego kraju.
3. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz szczególny przypadek obliczania PKD dla innych form wychowania przedszkolnego – przykład formularza.
4. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.
5. Ustawowa definicja statystycznej liczby uczniów.
6.   Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – terminy w 2024 r. i sposób jej ustalania.
7. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uczniów niepełnosprawnych oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności.
8. Stosowanie art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do rozliczeń pomiędzy gminami – szczególne regulacje na 2024 rok.
9. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami dotyczące uczniów niebędących mieszkańcami gminy:

 • w przypadku prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego przez gminę,
 • w przypadku dotowania placówki wychowania przedszkolnego przez gminę.

10. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.
12. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujących się prowadzenie rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami dotyczących uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniach do 4 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 kwietnia 2024 r.