• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola i egzekucja obowiązku szkolnego i nauki- zadania w zakresie realizowanej rekrutacji i klasyfikacji rocznej z uwzględnieniem zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 24 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione i omówione zadania JST oraz dyrektorów szkół związane z działaniami dotyczącymi realizacji i kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Ważne informacje o szkoleniu

Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki jest jednym z istotnych zadań jst i jednostek oświatowych. Ostatnie zmiany prawa wpływają na sposób realizacji tego zadania, zarówno przez jst, jak i dyrektorów placówek. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań dyrektorów szkół, a także jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udokumentowania kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z uwzględnieniem trudności, wynikających z różnych form kształcenia (w tym edukacji domowej, szkołach w chmurze).

Uczestnicy zajęć:

 • Poznają problematyczne kwestie związane z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 • Zdobędą wiedzę na temat zaktualizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie dotyczącym tematu szkolenia.
 • Poznają aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 • Uzyskają niezbędne wzory wymaganej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu zadań oraz obowiązków jst i szkół dotyczących realizacji obowiązku szkolnego/spełniania obowiązku nauki przed po zmianach w przepisach prawa oświatowego i administracyjnego.
 • Omówienie zadań dyrektorów szkół i jst do wykonania przed zakończeniem roku szkolnego, w tym związanych z rekrutacją i klasyfikacją roczną.
 • Wskazanie zadań i roli rodziców, szkół i gmin w kontekście zróżnicowanych form kształcenia i spełniania/realizacji obowiązku nauki.
 • Przedstawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą, edukacją domową oraz możliwością odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Omówienie zadań i form dokumentowania przez organ wykonawczy jst obowiązku nauki oraz wdrożenie trybu egzekucji administracyjnej w przypadku udokumentowanego niespełniania obowiązku nauki.
 • Wskazanie obowiązków związanych z przygotowaniem i wykonaniem czynności podlegających znowelizowanym przepisom dot. egzekucji administracyjnej.
 • Wyposażenie uczestników w komplet niezbędnych materiałów, pomocnych w realizacji ww. zadań oraz we wzory wymaganej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ewidencjonowanie uczniów, podlegających obowiązkom edukacyjnym w obowiązkach organu prowadzącego i szkół.
 2. Aktualizacja informacji z ewidencji ludności dotyczących dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie danej szkoły obwodowej.
 3. Adres zamieszkania/adres zameldowania – dowodowość w ustaleniu adresu zamieszkania (analiza przypadków/casusy) w dokumentowaniu przez jst realizacji i kontroli spełniania obowiązku nauki.
 4. Ustawowe sposoby pozyskiwania informacji dot. spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie danej gminy.
 5. Kontrola wykonywania i dokumentowania obowiązków edukacyjnych.
 6. Przyjmowanie powiadomień od szkół o spełnianiu obowiązków poza obwodem szkoły.
 7. Współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego/nauki.
 8. Wniosek do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.
 9. Realizacja obowiązku nauki poza szkołą (w tym problematyka szkoły w chmurze), poza granicami kraju - obowiązki rodziców, szkoły/pracodawców. Legislacja klasyfikowania i promowania uczniów – stanowiska orzecznicze.
 10. Obowiązek szkolny i nauki uczniów powracających z zagranicy.
 11. Terminowość kontroli spełniania obowiązku nauki w dokumentacji danej jst. Czynności dokumentacyjne kończące zadania jst.
 12. Dokumentowanie realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.
 13. Stwierdzenie niespełniania obowiązku edukacyjnego - działania dyrektora, wójta/ burmistrza/ prezydenta.
 14. Niespełnianie obowiązku nauki, a możliwość/konieczność zastosowania zaktualizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Czynności organu wykonawczego jst.
 15. Wykonalność czynności egzekucyjnych dot. niespełniania obowiązku nauki. Efektywność zastosowania trybu administracyjnego dot. kontroli spełniania obowiązku nauki w praktyce.
 16. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy samorządowi, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW- ów, odpowiedzialni za realizację zadania dot. spełniania obowiązku nauki, dyrektorzy szkół podstawowych, odpowiedzialni za kontrolę obowiązku szkolnego, nauczyciele i wychowawcy klas, dyrektorzy i osoby uprawnione do ewidencjonowania i informowania właściwych jst w zakresie wszystkich form spełniania obowiązku nauki, osoby upoważnione do realizacji zadania związanego z ewidencjonowaniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 6 maja 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.