• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak przygotować się do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w 2024 r. w jednostkach oświatowych? Organizacja prac, dokumentacja i przykładowe zapisy, najczęstsze problemy i nieprawidłowości

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2024 r cena: 399 PLN netto/os.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć prowadząca, wieloletnia księgowa, doskonale znająca specyfikę jst i jednostek oświatowych, przedstawi aktualne wymogi prawa dotyczące właściwego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, poparte licznymi przykładami w zakresie:

 • terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji - zaprezentowane będą czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania się do inwentaryzacji, jej przeprowadzenia i rozliczenia, także w przypadku uwzględnienia struktury CUW,
 • zasad inwentaryzowania środków trwałych, wyposażenia, składników obcych, aktywów pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasobów bibliotecznych,

rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, możliwości przy ujmowaniu wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych, stosowania kompensat czy dokumentowania postępowania poinwentaryzacyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie się z wymogami prawnymi w zakresie terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
 • Zweryfikowanie, czy prawidłowo przygotowujemy się do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w naszej jednostce oświatowej.
 • Ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie pól spisowych, znakowanie składników, czy kompletowanie.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat inwentaryzacji składników aktywów charakterystycznych dla jednostek oświatowych takich jak: zbiory biblioteczne, sprzęty w klasopracowniach czy artykuły spożywcze, niezbędne do prowadzenia stołówek szkolnych.
 • Omówienie kwestii związanych z tworzeniem dokumentacji przez zespoły spisowe, a w szczególności z poprawnym wypełnianiem arkuszy i dokonywaniem w nich poprawek czy sprawozdań cząstkowych, a także z zasadami ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania poinwentaryzacyjnego oraz zachowania w nietypowych sytuacjach problemowych.
 • Możliwość identyfikacji podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Otrzymanie obszernego materiału, zawierającego przykładowe zarządzenie wraz z instrukcją inwentaryzacyjną, a także wzory niezbędnych druków, przydatnych w pracy podczas przygotowania oraz sporządzania inwentaryzacji.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne i cel przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
2. Organizacja inwentaryzacji w jednostkach oświatowych – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie i po inwentaryzacji, w tym:

 • Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji - przykłady.
 • Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - wzór.
 • Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – powierzenie obowiązków przewodniczącemu, jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.
 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej przez kierownika CUW – przykładowe zarządzenie.
 • Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej – przykładowy protokół ze szkolenia.
 • Znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych.
 • Kompletowanie i odnoszenie na miejsca pierwotne składników majątkowych.
 • Przegląd mienia jednostki pod kątem zdjęcia ze stanu składników zniszczonych, zużytych, przeterminowanych, przeznaczonych do sprzedaży czy nieodpłatnego przekazania.
 • Kontrola zarządcza w zakresie odpowiedzialności osób materialnie odpowiedzialnych, w tym oświadczenie wstępne i poinwentaryzacyjne osoby materialnie odpowiedzialnej oraz umowa o odpowiedzialności i wspólnej odpowiedzialności materialnej - wzory.
 • Oświadczenie o ujęciu w ewidencji wszystkich dowodów przychodu i rozchodu – wzór.

3. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
4. Metody inwentaryzacji, w tym zasady:

 • Spisu z natury:
  • inwentaryzacja środków trwałych na terenie strzeżonym,
  • inwentaryzacja nieruchomości (budynki, boiska sportowe, tereny rekreacyjne, ogrodzenia, place zabaw, obiekty małej architektury itp.),
  • wniosek o uzgodnienie danych dotyczących nieruchomości – wzór,
  • inwentaryzacja kasy,
  • inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w szkole,
  • inwentaryzacja laptopów przekazanych czwartoklasistom,
  • inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych, w tym pomocy dydaktycznych,
  • dokumentowanie spisu z natury w jednostce oświatowej i rozliczenie jego wyników,
  • spisu z natury w jednostkach obsługiwanych przez CUW,
  • opinia informatyka jako załącznik do protokołu z inwentaryzacji – wzór.
 • Potwierdzenia sald – terminy, osoby odpowiedzialne, dokumenty, różnice.
 • Weryfikacji - rodzaje środków trwałych i sposób ich inwentaryzacji drogą weryfikacji.

5. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
6. Inwentaryzacja obcych środków trwałych.
7. Inwentaryzacja składników, z których nauczyciele lub uczniowie korzystają poza jednostką.
8. Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
9. Protokół różnic inwentaryzacyjnych – kto sporządza? Przykłady.
10. Końcowe wnioski i rekomendacje.
11. Kontrola i nadzór na poszczególnych etapach inwentaryzacji.
12. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, ich wycena oraz uproszczenia i zasady dokonywania kompensat.
13. Najczęściej popełniane błędy przy czynnościach inwentaryzacyjnych.
14. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami - odpowiedzialność kierownika, głównego księgowego i pracowników merytorycznych.
15. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i główni księgowi jednostek oświatowych i jednostek obsługujących/CUW oraz pracownicy merytoryczni – właściwi rzeczowo w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania pól spisowych, tworzenia, obiegu i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także pracownicy odpowiedzialni materialnie, wchodzący w skład komisji inwentaryzacyjnych, kontrolerzy spisowi, rachmistrze spisowi, magazynierzy i intendenci, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2024 r.