• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady prowadzenia ewidencji mienia jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem mienia komunalnego

Przy zgłoszeniach do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie ewidencja mienia w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną prawne i finansowo -księgowe aspekty prowadzenia ewidencji mienia jednostek samorządu terytorialnego w tym: gruntów, budynków, użytkowania wieczystego, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także udziałów w spółkach. Prowadząca wskaże, jak ewidencjonować i prowadzić rejestry mienia pod względem merytorycznym i księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy na temat zarządzania i gospodarowania mieniem w zakresie ewidencji mienia w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym.
• Uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji rachunkowej, w tym: analitycznej, syntetycznej i geodezyjnej oraz poprawnego ewidencjonowania zasobu nieruchomości.
• Poznanie zasad uzgadniania i inwentaryzowania stanów między poszczególnymi pionami i jednostkami, sprawności obiegu dokumentów.
• Poznanie przypadków typowych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zajęć, w tym m.in.: 

- Jak ewidencjonować mienie gminne, a jak mienie przekazane do realizacji zadań powiatu
- Jak i kto prowadzi ewidencję mienia przekazanego innym podmiotom?
- Jaki powinien być poprawny przebieg procedury uzgadniania stanów pomiędzy księgowością a wydziałami merytorycznymi?
- Jakie terminy obowiązuję wydziały merytoryczne do przekazywania dokumentów do księgowości, aby obrazowały rzetelny i rzeczywisty stan mienia?
- Jakie dokumenty są wymagane do przekazywania mienia w zarząd lub w użytkowanie gminnym i powiatowym jednostkom budżetowym?
- Jak ujmować środki trwałe nabywane lub wytworzone z funduszy zewnętrznych? 
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie: obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu oraz ujawnianiu w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Pojęcie mienia w ujęciu kodeksu cywilnego, ustaw samorządowych, ustawy o gospodarce komunalnej, o gospodarowaniu nieruchomościami, o rachunkowości.
 3. Obowiązek szczególnej staranności przy gospodarowaniu mieniem.
 4. Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) i ujęcie w ewidencji rachunkowej.
 5. Mienie przekazywane jednostkom podległym: trwały zarząd, użytkowanie – podstawy prawne (kpa., kc.), obieg dokumentów finansowo-księgowych związanych z ujęciem operacji.
 6. Skutki rachunkowe dokonywanych czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste oraz obieg dokumentów i wartości stosowane w ujęciu ewidencyjnym i rachunkowym.
 7. Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami: prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe.
 8. Elementy składowe mienia: grunty, grunty pod drogami, środki trwałe: grupy w ujęciu rachunkowym, Klasyfikacja Środków Trwałych, Krajowe Standardy Rachunkowości.
 9. Problematyka wyceny składników mienia komunalnego: wartość ewidencyjna, wartość szacunkowa, godziwa oraz wartość określona przez rzeczoznawcę.
 10. Specyfika ujmowania prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ewidencjach rachunkowych.
 11. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości: zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.
 12. Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia oraz wewnętrzne dowody stanowiące podstawę dokonywanych zapisów rachunkowych.
 13. Informacja o stanie mienia dla organu stanowiącego, a informacja dodatkowa do bilansu.
 14. Podstawowe zasady inwentaryzacji mienia ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Ujęcie bilansowe i informacja dodatkowa: informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz ocena przez RIO.
 16. Przykłady nieprawidłowości.
 17. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, powiatów, województw – specjaliści księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji (prowadzący ewidencję analityczną, syntetyczną, rodzajową oraz ewidencję zasobu, uczestniczący w procesach zarządzania mieniem), pracownicy opracowujący informację o stanie mienia oraz dodatkowe informacje do bilansu dot. struktury, wartości i zmian w aktywach jst, przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrznych, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenie należy przesłać do 19 kwietnia 2024 r.