• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo Ochrony Środowiska. Obowiązki Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Przy zgłoszeniu się na szkolenie do 2 maja 2024 r. cena promocyjna wynosi: 689 PLN netto/os.

 Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą zagadnienia związane z prawem ochrony środowiska oraz obowiązkami specjalisty ds. ochrony środowiska w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie dotyczy kompleksowej analizy Ustawy Prawo ochrony środowiska i innych przepisów w nawiązaniu do przepisów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z kluczowymi definicjami oraz omówieniem podstawowych rozporządzeń wykonawczych. Podczas 2-dniowego spotkania uczestnicy dowiedzą się między innymi jak prawidłowo:
- wypełniać karty przekazania oraz karty ewidencji odpadów,
- prowadzić ewidencję substancji wprowadzanych do środowiska,
- przygotować wnioski o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów,
- naliczać roczne opłaty za korzystanie ze środowiska.
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi wnioskami o wydanie decyzji na emisję substancji do powietrza oraz zdobędą wiedzę na temat administracyjnych kar pieniężnych oraz zasad odraczania i odwoływania się od kar. Ekspert wyjaśni praktyczne metody wypełniania wykazów i oświadczeń zawierających informacje i dane dotyczące korzystania ze środowiska, uwzględniając przyjęte stawki i wysokości należnych opłat za emisje do powietrza, pobór wód i zrzut ścieków, w tym wody opadowe, oraz za składowanie odpadów.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie aktualnych przepisów dotyczących korzystania ze środowiska, w tym kluczowych zagadnień i rozporządzeń wykonawczych z:
- Ustawy Prawo ochrony środowiska,
- Ustawy o odpadach,
- Ustawy Prawo wodne,
- Ustawy o gospodarowaniu opakowaniami,
- Ustawy o ocenach oddziaływania.
• Omówienie prowadzenia ewidencji, kart przekazania odpadów, zwolnień oraz zagadnień związanych ze sprawozdawczością odpadową.
• Poznanie procedur zgłoszenia dla instalacji nie wymagających pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zasad dokonywania kontroli środowiskowej przed WIOŚ i innymi organami kontrolnymi.
• Świadomość nowych kar wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.
• Uczestnicy będą mieli możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych w zakresie prawa ochrony środowiska, co przyczyni się do lepszej efektywności działań w swoich organizacjach.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska:
a. ustawa, a powiązane przepisy unijne,
b. wyjaśnienie podstawowych definicji zawartych w ustawie,
c. omówienie podstawowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
d. podstawowy zakres obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska,
e. najważniejsze urzędy/instytucje do spraw ochrony środowiska o których każdy specjalista musi wiedzieć.
2. Pozwolenia i decyzje środowiskowe. Omówienie zakresu merytorycznego poszczególnych pozwoleń i dokumentacji do ich uzyskania:
a. pozwolenia sektorowe,
b. pozwolenia zintegrowane,
c. pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
d. pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
e. pozwolenie wodo prawne.
3. Opłaty za korzystanie ze środowiska:
a. wyjaśnienie jakie podmioty dotyczą,
b. kiedy jesteśmy wpłacić naliczona opłatę środowiskową,
c. jakie podmioty są zwolnione z naliczania opłat środowiskowych,
d. egzekucja opłat środowiskowych.
4. Monitoring środowiskowy:
a. omówienie znaczenia automonitoringu,
b. kary administracyjne. 
5. Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ):
a. źródła obowiązków,
b. zakres kontroli,
c. sankcje za naruszenie przepisów prawa,
d. obowiązkowe pomiary środowiskowe.
6. Systemy zarządzania środowiskiem:
a. wymagania normy ISO 14001,
b. system EMAS.
7. Jak się skutecznie przygotować do audytu wewnętrznego i kontroli zewnętrznych.
8. Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi:

a. podstawowe definicje,
b. decyzje administracyjne w gospodarce odpadami, w tym odpadami komunalnymi,
c. kim to jest pierwotny wytwórca odpadów, zbierający, przetwarzający odpady,
d. hierarchia postępowania z odpadami.
9. BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Omówienie najważniejszych kwestii ważnych z punktu widzenia specjalisty ds. ochrony środowiska w JST.
10. Transport odpadów, w tym odpadów komunalnych:
a. dział VII BDO,
b. podmioty, które mają obowiązek wpisać się do rejestru,
c. kiedy możemy transportować odpady bez wpisu do BDO,
d. dla kogo ewidencja uproszczona,
e. kary administracyjne od 2000 zł – 1000 000 zł za nie przestrzeganie obowiązków.
11. Obowiązki wynikające z prowadzenia działalności w świetle ustaw środowiskowych: 
a. właściwe prowadzenie ewidencji,
b. wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, składowanie, magazynowanie odpadów,
c. przekazywanie odpadów do następnych odbiorców,
d. rodzaje raportów i sprawozdań rocznych,
e. rodzaje opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska,
f. organy administracji do których należy składać raporty i sprawozdania.
13. Podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z obowiązującego prawa ochrony środowiska, dla kandydatów na stanowisko specjalisty ochrony środowiska w urzędach, podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 749 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu się na szkolenie do 2 maja 2024 r. cena promocyjna wynosi: 689 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2024 r.