Gospodarka odpadami – procedura wydawania decyzji administracyjnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących tego zagadnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy najistotniejsze zagadnienia dotyczące sposobu procedowania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym właściwość organów, współpracę z WIOŚ, wymagania i uzgodnienia warunków ppoż, zabezpieczenie roszczeń oraz najnowsze rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Omówimy pojęcie „utraty statusu odpadu”, w tym kiedy odpad poddany procesowi odzysku (w tym recyklingowi) przestaje być odpadem oraz kryteria utraty statusu odpadu. Prowadząca wskaże i wyjaśni przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia/pozwolenia oraz cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcie decyzji dotyczącej gospodarki odpadami. Omówi również największe problemy i zagrożenia wynikające z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności wykorzystywania jej w prowadzonych postępowaniach o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczących utraty statusu odpadów.
 • Wskazanie najczęstszych błędów, problemów związanych z procedurą wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz odmową udzielenia zezwolenia/pozwolenia, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami a także ustanawianiem i zmianą zabezpieczenia roszczeń.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wymagane decyzje i uzgodnienia w gospodarce odpadami.
  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - kiedy jest wymagane? Co to jest instalacja i eksploatacja instalacji? Kto jest prowadzącym instalację? Właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych – orzecznictwo. Wymagania dotyczące wniosku (w tym: zaświadczenia, operat przeciwpożarowy), zasady wydawania decyzji w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej), zmiana oznaczenia prowadzącego instalację.
  • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów - kiedy jest wymagane? Właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych – orzecznictwo. Wymagania dotyczące wniosku (w tym: całkowita pojemność miejsc magazynowania, największa masa odpadów), maksymalne masy magazynowanych odpadów – chwilowe i roczne, zabezpieczenie roszczeń. Zaświadczenia, oświadczenia, operat przeciwpożarowy. Zasady wydawania zezwoleń, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kontrola WIOŚ.
 2. Zagrożenia i problemy wynikające z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń: obliczanie wysokości zabezpieczenia roszczeń; ocena dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia roszczeń, skutki braku ustanowienia lub braku kontynuacji zabezpieczenia roszczeń, zmiana wysokości lub formy oraz zwrot zabezpieczenia roszczeń.
 3. Czym jest istotna zmiana zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?
 4. Kiedy organ wydający decyzję dot. gospodarowania odpadami powinien wymagać przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?
 5. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia/pozwolenia?
 6. Utrata statusu odpadów - kiedy może nastąpić? nowe elementy wniosku oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
 7. Przesłanki uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
 8. Decyzja o cofnięciu pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 9. Przesłanki wygaśnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów; kiedy organ powinien stwierdzić wygaśnięcie decyzji?
 10. Magazynowanie odpadów: wydłużenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach, wizualny system kontroli miejsc magazynowania, wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, w tym termin dostosowania miejsc magazynowania odpadów; uwzględnianie zasad magazynowania odpadów w decyzjach dot. gospodarki odpadami.
 11. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej: urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miasta (w miastach na prawach powiatu) oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na co dzień nadzoruje m.in. procedury dotyczące wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym weryfikowanie sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres centrum@frdl.kielce.pl lub wypełnić powyższy formularz zgłoszenia do 16 maja 2022 r.