Wydawanie decyzji o dofinansowaniu młodocianych a zmiany w KPA w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników uwzględniające ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie przedstawiona problematyka wydawania decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych w związku ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego spowodowanymi ustawą o doręczeniach elektronicznych. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób przedstawi problemy związane z wydawaniem decyzji o dofinansowaniu, w tym weryfikacji wniosku, zasad przyznawania dofinansowania oraz pomocy de minimis.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Praktyczne przedstawienie przepisów dotyczących dofinansowania, w tym wymogów, które należy spełnić, by je otrzymać, wypełniania wniosków, wydawania decyzji administracyjnej oraz możliwości odwołania
 • Omówienie kwestii doręczeń elektronicznych w związku ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawy o doręczeniach elektronicznych, z uwzględnieniem zmian dotyczących terminów i wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Wskazanie regulacji dotyczących kwestii dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych w świetle zmian obowiązujących od 1 września 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID.
 • Omówienie kwestii problematycznych, w szczególności tych dotyczących przyznawania pomocy de minimis. 
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów w zakresie objętym tematem szkolenia.
 • Przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie problematyki dofinansowania młodocianych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
 2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego.
 3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.
 5. Definicja rzemieślnika.
 6. Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019r.
 7. Przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom będącym i niebędącym przedsiębiorcami.
 8. Spadkobiercy a prawo do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
 9. Zmiana pracodawcy, przejęcie pracowników a prawo do dofinansowania.
 10. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 11. Szczegółowe omówienie warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
 12. Wysokość dofinansowania.
 13. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie. Wymogi formalne.
 14. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.
 15. Jak stosować przepisy Kpa w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia?
 16. Doręczenia elektroniczne - zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 17. Obowiązki podmiotów publicznych na gruncie ustawy o doręczeniach elektronicznych, przepisy przejściowe - kiedy obejmą jst?
 18. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie- zmiany w Kpa.
 19. Wszczęcie postępowania administracyjnego- zmiany w Kpa.
 20. Postępowanie dowodowe.
 21. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania do kosztów kształcenia. Jak prawidłowo konstruować decyzje? Uzasadnienie decyzji jako ważny jej element. Prawo do zrzeczenia się odwołania.
 22. Metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających dofinansowanie.
 23. Pomoc de minimis. Wypełnianie formularza. Zaświadczenia.
 24. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania administracyjnego w sprawie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
 25. Orzecznictwo w sprawach o dofinansowanie młodocianych.
 26. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, inne  osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń