Dostęp do informacji publicznej. Aktualne zagadnienia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Pomimo wielu już lat funkcjonowania ustawy o odstępie do informacji publicznej, w praktyce ciągle istnieje sporo wątpliwości, co do zakresu jej stosowania. Czy ustawa pozostanie jeszcze z nami w niezmienionym brzmieniu? Czy można zawiesić postępowanie w związku z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów u.d.i.p. Czy w trakcie trwanie epidemii Covid-19 można wstrzymać termin załatwienia sprawy w zakresie informacji publicznej? Czy muszę udostępniać w trybie u.d.i.p. treść dokumentów „za zgodność z oryginałem”? To tylko część zagadnień, które będą poruszane w ramach dyskusji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W trakcie spotkania poruszone zostaną aktualne problemy związane z praktycznym stosowaniem ustawy, w tym np. wnioski dotyczące kosztów wydawanych na naukę religii, odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ochronę prywatności. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z bezczynnością organu, w tym możliwość ukarania organu grzywną za nierozpatrzenia wniosku w terminie a ponadto zostanie omówiona Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2020 r.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej:
• Co dalej z ustawą?
• Czy wniosek o stwierdzanie nieważności zapisów u.d.i.p. do Trybunału Konstytucyjnego może być podstawą zawieszenia postępowania w przedmiocie rozpatrzenie wniosku odstęp do informacji publicznej.
• Cel ustawy.
• Czy organ zobowiązany jest do poszukiwania żądanych przez wnioskodawcę informacji?
• Minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
• Wnioski anonimowe – czy muszę rozpatrywać?
• Udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”.
• Ile środków wydaje gmina na wynagrodzenie księży, katechetów, zakonnic?
• Czy można wstrzymać bieg terminów załatwienia spawy z zakresu informacji publicznej w czasie trwania pandemii Covid-19?
2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a inne akty prawne regulujące dostęp do informacji.
3. Spam a informacja publiczna.
4. Koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej.

• Czy mogę policzyć koszty pracy pracownika?
• Czy mogę wystąpić fakturę za poniesienie koszty?
• Czy mogę ustalić koszty w oparciu o przyjęty regulamin określający takie koszty?
5. Rodzaje dokumentów związanych z U.d.i.p. i zasady ich udostępniania:
• Dokument urzędowy - czy każdy podlega udostępnieniu?
• Dokument prywatny.
• Dokument wewnętrzny.
6. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.
• Podstawa prawna decyzji odmownej w związku z koniecznością ochrony prywatności.
• Nie strasz mnie RODO!!!
7. Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy z zakresu informacji publicznej.
• Wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania (poprzez wydanie decyzji ostatecznej) – praktyczne znacznie.
• Uchwały 7 sędziów NSA z 22.06.2020 r., II OPs 5/19.
• Grzywna za przewlekle prowadzone postępowanie.
• Wnioski „masowe” a koszty sądowe.
8. Praktyczne aspekty anonimizacji.
• Anonimizacja to nie pseudonimizacja.
• Po co komuś „czarna kartka”.
• Czy musze wydawać decyzję administracyjną w zakresie anonimizacji?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy w praktyce rozpoznają wnioski o dostęp do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener i wykładowca m.in. z k.p.a., informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń z k.p.a. i RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor licznych opracowań naukowych, oraz kursów e-learningowych dotyczących KPA, dostępu do informacji publicznej oraz RODO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 czerwca 2021 r.