• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatki lokalne. Co po wymiarze w trakcie 2023 roku. Warsztaty

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wymiar podatków i opłat lokalnych, (a więc podatku od nieruchomości, rolny oraz leśny). Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany ich dotyczące, a także aktualna praktyka procesowa i administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną przedstawione najnowsze akty prawne związane z wymiarem podatków, aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych. Spotkanie ma charakter warsztatowy, na przykładach w sposób praktyczny zostaną omówione zagadnienia podatkowe. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie na chacie i uzyskać odpowiedź. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z wymiarem podatków w trakcie roku, dzięki czemu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W trakcie szkolenia:
- Omówimy postępowanie podatkowe i samoobliczanie (deklaracje podatkowe).
- Wskażemy, za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2023 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku.
- Przedstawimy termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych oraz za jaki okres wstecz?
- Przeanalizujemy najnowsze regulacje prawne związane z wymiarem podatków.
- Omówimy orzecznictwo sądowe - to najnowsze i ugruntowane.
• Podczas zajęć odpowiemy m. in. na następujące pytania i problemy:
- Co jeśli rodzina nie chce przeprowadzać postępowania spadkowego?
- Czy w sytuacji śmierci podatnika, posiadacz może złożyć informację na siebie czy należy oczekiwać na postanowienie o nabyciu spadku?
- Czy mogę sprostować decyzję? Z jaką datą: faktycznego zakończenia działalności czy też poinformowania organu o zakończeniu działalności?
- Wydano postanowienie o wszczęciu postępowania oraz o zapoznaniu z materiałem dowodowym, podatnik w trakcie postępowania złożył informację podatkową. Co należy zrobić z postępowaniem?
- W 2020 r. zniszczeniu uległ budynek (pożar), w którym prowadzono działalność gospodarczą, właściciel opuścił kraj i nie złożył informacji (całkowity brak kontaktu z właścicielem), w związku z tym nadal są liczone najwyższe stawki. W jakim trybie należy wszcząć postępowanie, aby zmienić sposób naliczania? (brak działalności, brak budynku). Budynek w całości jest pozbawiony dachu, czy na podstawie oględzin organ może stwierdzić, że nie jest to już budynek, czy jest obowiązek powołać biegłego?
- W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2022 r., organ podatkowy wraz z postanowieniem o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym, przesłał podatnikowi zebrany materiał dowodowy (aby w okresie epidemii nie narażać podatnika), podatnik nie wypowiedział się w wyznaczonym terminie. Czy w związku z tym organ może wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego?
- Podatnik składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, zmieniając powierzchnię z działalności gospodarczej na powierzchnię mieszkalną. Organ podatkowy nie zgadza się z korektą. Czy organ podatkowy może prowadzić postępowanie?
• Uczestnicy otrzymają następujące wzory dokumentów:
- Wzór postanowienia w sprawie kosztów postępowania, tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, przeprowadzonego przez gminę.
- Postanowienie o wznowieniu postępowania.
- Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - pismo do sądu powszechnego.
- Wniosek o ustanowienie kuratora - pismo do sądu powszechnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie podatkowe i samoobliczanie (deklaracje podatkowe):
• Czym jest prekluzja dowodowa w procedurze podatkowej? Czy już obowiązuje?
• Co to znaczy przesyłka hybrydowa? Co oznacza zmiana art. 126 i art. 211 Ordynacji podatkowej przy wymiarze podatków? Czy decyzja musi zawierać własnoręczny podpis?
• Czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego deklaracji/informacji podatkowej mailem jest aktualnie skuteczne? Składanie informacji/deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne. Czy doręczenia elektroniczne już obowiązują?
• Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji/informacji, w tym do składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
• Jakie działania powinien podjąć organ, gdy podatnik utrudnia przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości?
• Czy terminy wyznaczone podatnikowi na złożenie dokumentów lub wyjaśnień oraz na zapoznanie się z materiałem dowodowym wliczają się do czasu załatwienia sprawy?
• Jak naprawić błąd, który polegał na błędnym wskazywaniu w decyzjach wymiarowych osoby niebędącej spadkobiercą właściciela nieruchomości?
• Czy można w jednym piśmie zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania oraz o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem zebranym w sprawie?
• Tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej kwocie podatku? Czy osoba prawna ma taki obowiązek? Wyjaśnienia MF. Czy można wydać decyzję zerową?
• Kiedy wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
• Czy dane zawarte w informacji podatkowej wiążą organ podatkowy?
• Czy dane zawarte w deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy?
• Podpisywanie decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
• Czy można wydać decyzję niektórym współwłaścicielom? Jak prawidłowo wydać decyzję wymiarową współwłaścicielom? Wyjaśnienia RIO.
• Zasady doręczania decyzji przy współwłasności. Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację? Czy decyzja ustalająca zobowiązanie łączne, wystawiona na obu współwłaścicieli, ale doręczona tylko jednemu z nich, jest skuteczna?
• Śmierć właściciela a wymiar podatku - jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?
• Jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF.
• Jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?
• Czy deklaracja podatkowa jest skuteczna, jeśli została złożona po terminie i organ podatkowy wszczął już postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku?
• Jak należy postąpić w stosunku do podatnika, który złożył deklarację po wydaniu przez organ decyzji ostatecznej?
• Czy podatnik może złożyć kilka deklaracji?
• Czy brak opłaty od pełnomocnictwa wpływa na ważność pełnomocnictwa?
• Czy doręczenie decyzji/postanowienia jest skuteczne, jeśli pismo zostanie wysłane z pominięciem pełnomocnika? Czy wadliwe doręczenie można naprawić? W jaki sposób?
• Sprawa przed SKO – kiedy zaksięgować decyzję?
• Tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji: kiedy zmiana decyzji, a kiedy stwierdzenie jej nieważności; wzruszanie decyzji przy wadliwej stawce w decyzji wymiarowej. Zmiana decyzji w trakcie roku. Podstawy wznowienia postępowania.
2. Za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2023 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku. Termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych oraz za jaki okres wstecz?
3. Najnowsze orzecznictwo:

• Opodatkowanie gazociągów po uchwale NSA. Uwaga! Jest już uzasadnienie do uchwały NSA.
• Jak wyliczać powierzchnię użytkową budynków uwzględniając wysokość w świetle?
• Jaki podatek dla wynajmujących mieszkania?
• Kiedy możemy cofnąć się z wymiarem podatków 3 lata wstecz, a kiedy 5 lat wstecz?
• Czy funkcjonalne powiązanie pomiędzy elementami budynku czy budowli, nie stanowi podstawy do opodatkowania całości podatkiem od nieruchomości?
• Wysokość daniny a związek budynku lub gruntu z działalnością gospodarczą.
• Czy gminne budowle związane z gospodarką wodno-ściekową są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
• Czy wykazanie związku techniczno-użytkowego wpływa na podatek od nieruchomości?
• Czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?
• Opodatkowanie myjni samochodowej.
4. Najnowsze regulacje prawne związane z wymiarem podatków, w tym:
• Kooperatywy mieszkaniowe.
• Ile wynosi w 2023 r. opłata za udostępnienie komornikowi informacji objętych tajemnicą skarbową? Uwaga – zmiana od 1 grudnia 2022 r.
• Czy organ podatkowy powinien pobrać od podatnika opłatę skarbową od kopii wydanej decyzji podatkowej?
• Opodatkowanie i zwolnienie nieruchomości kolejowych, co się zmieniło od 2022 r.? Czy tor kolejowy i obszar kolejowy to pojęcia tożsame? Zmiana obowiązująca od 2024 r. – jaka to zmiana?
5. Ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym:
• Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?
• Jak kwalifikować obiekty budowlane. Kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?
• Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki? Czy nieruchomości faktycznie nie wykorzystywane do działalności gospodarczej np. z przyczyn technicznych, należy opodatkować niższą stawką podatku od nieruchomości? Czy posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę wystarczy do uznania, że nieruchomość jest związana z prowadzeniem działalność gospodarczej?
• Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?
• Opodatkowanie nieruchomości kolejowych i problemy związane z tym zagadnieniem. Podatek od bocznic?
• Czym jest budowla i jakie znaczenie dla ustalenia zakresu definicji budowli ma wyrok TK z dnia 13 września 2011 r. P 33/09? Opodatkowanie zbiorników.
• Jaki podatek od sieci technicznych, jak np. transformatory, stacje redukcyjno – pomiarowe, czy rozłączniki sterowania?
• Jak opodatkować obiekty kontenerowe?
• Czy mieszkania komunalne i gminne baseny należy opodatkować?
• Co z opodatkowaniem stadionów i budowli gminnych związanych ze świadczeniem usług komunalnych?
• Czy wiaty przystankowe, maszty flagowe, paczkomaty podlegają opodatkowaniu? Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, opodatkowanie urządzeń technicznych.
• Czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
• Jaki podatek od infrastruktury narciarskiej?
• Jaki podatek za dom opieki?
• Czy developer płaci podatek od sieci wodociągowej w trakcie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych?
• Jak rozumieć zwolnienia szkół i żłobków z podatku od nieruchomości?
• Czy wspólnik spółki cywilnej może zapłacić podatek od nieruchomości u inkasenta?
• Czy dystrybutory na stacji paliw podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
• Budynek letniskowy – jaka stawka w podatku od nieruchomości?
• Problematyka łącznego zobowiązania pieniężnego. Jeżeli podatnik ma nieruchomości zwolnione i opodatkowane podatkiem od nieruchomości, to czy nieruchomości zwolnione mogą być ujawnione w decyzji ustalającej podatek od nieruchomości? Jak powinna być określana podstawa podatku rolnego i leśnego?
• Przebudowa budynku a data powstania obowiązku podatkowego.
• Pojęcie kondygnacji. Jak mierzyć powierzchnię kondygnacji marketu handlowego, którą stanowi parking podziemny?
• Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty i budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, będące własnością dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż? Problematyka opodatkowania garaży osób fizycznych.
• Jak opodatkować pastwiska i grunty orne, na części których znajduje się farma fotowoltaiczna?
• Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje budynek zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, mimo że prowadzącym działy specjalne, nie był sam podatnik?
• Podstawa opodatkowania części budowlanych elektrowni wiatrowych.
• Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowego budynku.
• Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości złożonych (kompleksowych) obiektów budowlanych.
• Obiekty budowlane w budynku – kiedy podlegają opodatkowaniu.
• Właściciel i posiadacz samoistny – który z nich płaci podatek?
• Czy doręczenie decyzji z pominięciem pełnomocnika jest bezskuteczne?
• Jak rozumieć zakończenie budowy budynku?
• Jaka stawka podatku od nieruchomości dla podatnika w upadłości?
• Solidarny obowiązek w podatku od nieruchomości.
• Opodatkowanie gruntów w czasie rekultywacji.
• Opodatkowanie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi podatkiem od nieruchomości.
• Obniżenie średniej ceny skupu żyta bez opinii izby rolniczej – czy to dopuszczalne?
• Oględziny nieruchomości i obowiązek jej udostępnienia.
• Kto jest podatnikiem? Właściciele czy wyłączny posiadacz całej nieruchomości, będący jednym ze współwłaścicieli? Trwały zarządca nieruchomości czy jej dzierżawca? Czy trwały zarząd wywołuje skutki na zewnątrz?
• Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomościach.
• Czy farmę słoneczną możemy opodatkować podatkiem od nieruchomości od całości?
• Kiedy stosujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości wobec stowarzyszenia?
• Dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej dla różnych miejsc sprzedaży.
• Opłata targowa a umowa franczyzowa.
• Czy NIK płaci podatek jak przedsiębiorca?
• Agencja Mienia Wojskowego – czy jest przedsiębiorcą?
6. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów podatków. Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie gminnych należności publiczno i cywilnoprawnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, egzekwowania podatków i opłat oraz pomocy publicznej. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2023 r.