• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa w samorządowych Centrach Usług Wspólnych

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Przedmiotem szkolenia, na które Państwa zapraszamy będzie funkcjonowanie Samorządowych Centrum Usług Wspólnych pod kątem księgowym i sprawozdawczym.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw umożliwiła tworzenie samorządowych centrów usług wspólnych, czyli jednostek/komórek, zapewniających w szczególności obsługę księgową dla jednostek organizacyjnych jst, a w szczególności jednostek oświatowych. Funkcjonowanie księgowe i sprawozdawcze SCUW nadal budzi jednak wiele pytań i wątpliwości, dlatego proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy praktyczne aspekty funkcjonowania SCUW, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, jak i specyficzne rozwiązania, pozwalające na efektywne ułożenie współpracy z jednostkami obsługiwanymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat podziału kompetencji oraz wskazanie jak najlepiej ustalić zasady współpracy pomiędzy jednostką obsługiwaną i CUW.
 • Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w samorządowych centrach usług wspólnych.
 • Poznanie praktycznych aspektów prawidłowego przygotowania sprawozdań budżetowych i finansowych dla poszczególnych jednostek przez CUW.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podział kompetencji pomiędzy kierownika SCUW oraz kierownika jednostki obsługiwanej. Powierzanie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do SCUW.
 2. Główny księgowy SCUW i jednostki obsługiwanej.
 3. Polityka rachunkowości – jakie są niezbędne zapisy specjalne? Odrębność ewidencji SCUW i poszczególnych jednostek obsługiwanych.
 4. Ewidencja dochodów w zależności od rodzaju jednostek obsługiwanych.
 5. Ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności.
 6. Odpisy aktualizujące należności – istota, ewidencja.
 7. Ewidencja wydatków, w tym m.in. wydatki na kształcenie specjalne, wydatki remontowe i inwestycyjne, zaangażowanie, wydatki niewygasające.
 8. Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne – jak ułożyć współpracę z jednostką obsługiwaną w tym zakresie?
 9. Ewidencja kosztów m. in.: świadczenia, szkolenia, koszty dochodzenia należności, itd., korekta kosztów.
 10. Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
 11. Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.
 12. Ewidencja majątku trwałego – prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz ich porządkowanie, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja. Podział zadań przy inwentaryzacji majątku.
 13. Ewidencja wyniku finansowego.
 14. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 15. Problemy sprawozdawczości finansowej.
 16. Problemy sprawozdawczości budżetowej.
 17. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, skarbnicy, główni księgowi w jst, główni księgowi oraz księgowi w samorządowych centrach usług wspólnych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 kwietnia 2024 r.