• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne podejście do inwentaryzacji aktywów i pasywów w jednostkach oświatowych

online

Przy zgłoszeniu do 22 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Inwentaryzację przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistej ilości i wartości składników majątkowych używanych przez jednostkę. Ważne, aby ewentualne błędy występujące w czasie inwentaryzacji ograniczyć do minimum. A o te nie trudno w jednostkach oświatowych, które z reguły dysponują ogromną ilością środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz majątku znajdującego się na ewidencji pozabilansowej. Z tego też względu inwentaryzacja stwarza wiele praktycznych problemów i angażuje na długi czas zespół inwentaryzacyjny. Na proponowanym szkoleniu zwrócimy uwagę na praktyczne aspekty prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na pytania. Przedstawimy również najczęściej popełniane błędy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie inwentaryzacji składników majątku w jednostkach oświatowych.
 • Przedstawienie metod i terminów inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki.
 • Szczegółowe omówienie procedury inwentaryzacyjnej z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się nieprawidłowości.
 • Przegląd dokumentacji inwentaryzacyjnej.
 • Wskazanie zasad ustalenia różnic inwentaryzacyjnych, ich ewidencjonowania i rozliczenia w księgach rachunkowych.
 • Wyjaśnienie indywidualnych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia, związanych z procedurą inwentaryzacyjną.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i terminy inwentaryzacji:

 • przedmiot i zakres inwentaryzacji;
 • metody i terminy inwentaryzacji;
 • organizacja, przebieg, rozliczenie i wykorzystanie wyników inwentaryzacji;
 • instrukcja inwentaryzacyjna.

2. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury:

 • zakres rzeczowy;
 • czynności przygotowawcze, w tym przygotowanie pól spisowych;
 • arkusze spisu z natury i dopuszczalne uproszczenia w tym zakresie;
 • przebieg spisu z natury w podziale na czynności spisowe i pozostałe, ze szczególnym omówieniem dopuszczalnych terminów;
 • spis z natury składników niskocennych – obowiązek czy uprawnienie?
 • spis z natury w jednostkach obsługiwanych – obowiązki jednostki obsługującej i obsługiwanej.

3.Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda:

 • zakres rzeczowy;
 • technika uzgadniania sald środków pieniężnych w bankach oraz należności;
 • technika uzgadniania sald środków trwałych użytkowanych przez inną jednostkę;
 • terminy realizacji.

4. Inwentaryzacja metodą weryfikacji:

 • zakres rzeczowy;
 • terminy realizacji;
 • dokumentacja poświadczająca dokonanie weryfikacji aktywów i pasywów jednostki.

5. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych:

 • ewidencja księgowa na koncie bilansowym „014 zbiory biblioteczne”;
 • skontrum czy spis z natury?
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

6. Różnice inwentaryzacyjne:

 • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

7. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji:

 • odpowiedzialność kierownika jednostki;
 • odpowiedzialność pracownika;
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.

8. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek oświatowych, odpowiedzialni za gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz za ich ewidencję księgową, w tym przeprowadzenie oraz rozliczenie inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Pracownik samorządowy, praktyk. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2024 r.