• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników: Postępowanie upominawcze i egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych z uwzględnieniem zmian w egzekucji administracyjnej, które weszły w życie od 25 marca 2024 r. - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej online, lub stacjonarne do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Zaprezentujemy nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie od 25 marca 2024 r.
• Przedstawimy doprecyzowane zasady stosowania KPA, zmienione zasady wyliczania kwoty zaległości, nowe wzory TW i nowe dane w tytułach wykonawczych, zmiany w przedawnieniach.
• Przeanalizujemy wyniki ostatnich kontroli NIK dot. skuteczności realizacji dochodów własnych przez gminy.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela. Czyli kiedy wierzyciel musi a kiedy może zainicjować postępowanie egzekucyjne?:
• Doprecyzowanie zasad stosowania KPA do działań podejmowanych przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego: działania informacyjne, upomnienia.
• Zmiana sposobu wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przedegzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
• Warunki nie wystawiania tytułu wykonawczego – przed i po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
• Nowe elementy tytułu wykonawczego: imiona rodziców oraz data urodzenia zobowiązanego. Co w sytuacji gdy wierzyciel nie posiada wszystkich danych?
2. Przekazywanie e-TW do organu egzekucyjnego przez wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym:
• Na które elementy przy sporządzaniu e-TW zwrócić szczególną uwagę: kody podstaw prawnych, prawidłowe określenie charakteru należności.
• Omówienie najczęściej występujących wątpliwości przy wypełnianiu e-TW. Jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym? Jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?
• Podpis elektroniczny na e-TW. Rodzaj podpisu elektronicznego. Kto może podpisywać? Jakie upoważnienia od wierzyciela powinni posiadać pracownicy organu wierzycielskiego?
• Konsekwencje nieprawidłowo sporządzonego i podpisanego e-TW. Zakres weryfikacji TW w aplikacji e-TW przez organ egzekucyjny.
• Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi wierzyciela o nieprzyjęciu TW, a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
• Sprawdzanie przez wierzyciela statusu TW w aplikacji e-TW.
3. Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego – rozszerzenie katalogu informacji:
• Dane dotyczące małżonka zobowiązanego.
• Dane dotyczące podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone hipoteką lub zastawem skarbowym.
• Dane dotyczące podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela.
• Zmiany w zakresie danych przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego w trakcie postępowania egzekucyjnego – szerszy zakres danych w e-ZW.
• Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie niedotrzymania terminu płatności należności rozłożonej na raty. Kiedy wygasa decyzja ratalna?
4. Kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia:
• Jak według zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym przedawniają się będą koszty upomnienia od 25 marca 2024 r.?
• Na jakich zasadach i kiedy przedawnią się koszty upomnienia wynikające z upomnień doręczonych przed 25 marca 2024 r.?
• Przepisy przejściowe dotyczące aktualnych i nowych zasad przedawnienia kosztów upomnienia.
• Bieżące problemy związane z obowiązkiem zapłaty kosztów upomnienia np.: Zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem. Czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?
5. Umorzenia postępowania egzekucyjnego – zmieniony katalog przesłanek. Jakie działania może podjąć wierzyciel po umorzeniu postępowania?
• Kiedy (po jakim czasie od umorzenia) i w jaki sposób wierzyciel może wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
• Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji: zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
• Wskazanie majątku zobowiązanego jako warunek ponownego wszczęcia egzekucji: Forma wyjawienia majątku. Jak postąpić gdy zobowiązany nie reaguje na wezwanie o wyjawienie majątku? Jakie informacje powinien zamieścić wierzyciel w wezwaniu do wyjawienia majątku.
• Czy przed sporządzeniem wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu należy doręczyć upomnienie?
• Nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu.
• Zmiana przepisów w zakresie sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym.
• Gdzie i na podstawie jakich przepisów wierzyciel może poszukiwać informacji o majątku zobowiązanego?
• Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
6. Tytuły wykonawcze stosowane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym:
• Jakie dane zobowiązanego musi posiadać wierzyciel aby prawidłowo wypełnić tytuł wykonawczy – skąd je pozyskać? Np. informacje dotyczące małżonka zobowiązanego.
• Nowe wzory pierwotnego i kolejnego tytułu wykonawczego.
• Kiedy sporządza się kolejny tytuł wykonawczy?
• Kiedy należy sporządzić zmieniony tytuł wykonawczy: nowa, dodatkowa przesłanka?
• Dalszy tytuł wykonawczy. Jakie przesłanki sporządzenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym?
• Zniesienie obowiązku nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji. Co to oznacza dla wierzyciela?
7. Upadłość lub restrukturyzacja podatnika a postępowanie egzekucyjne:
• Czy wolno wystawić i skierować do organu egzekucyjnego TW w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?
• Jak powinien postąpić organ podatkowy w sytuacji gdy postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe ogłoszone zostało już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
• Czy do syndyka można wysłać upomnienie?
• Czy upadłość lub restrukturyzacja przerywa czy tylko zawiesza bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
• Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego, jeżeli organ podatkowy nie został w pełni zaspokojony można dochodzić reszty zaległości i od kogo?
8. Jakie przepisy „stare” czy „nowe” stosować do upomnień oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych do 24 marca 2024 r.?
9. Pytania i konsultacje w zakresie wybranych problemów dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 220 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, lunch oraz przerwy kawowe, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 19 kwietnia  2024 r.