Inkubator Włączenia Społecznego

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Ekonomia społeczna, Współpraca Partnerska

Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło finansowania: Program POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Wartość projektu: 5 855 989,70 zł 

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy projektu:

  • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
  • Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Okres realizacji: 1.10.2020- 30.09.2023

Projekt „Inkubator Włączenia Społecznego” ma charakter ogólnopolski a jego celem jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym w Polsce.

„Inkubator Włączenia Społecznego” jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada przyznanie grantów dla 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100.000 PLN, średnia wartość grantu to 49.000 zł.

Wnioskodawcą w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego” może być zarówno osoba fizyczna jak i organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne, podmioty ekonomii społecznej, wniosek można także złożyć w partnerstwie formalnym i nieformalnym.

Odbiorcami i użytkownikami innowacyjnych rozwiązań są osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy).

Nabór wniosków na innowacyjne pomysły w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego rozpoczął się 15 marca 2021 r. i ma charakter ciągły (do wyczerpania alokacji).

Więcej informacji o projekcie: www.rops.krakow.pl w zakładce Innowacje Społeczne.

Wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje społeczne zapraszamy na organizowane na bieżąco spotkania z cyklu „Śniadanie przy innowacjach”. Spotkania prowadzone są w formie online na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST. Na spotkaniach omawiamy informacje formalne związane z możliwością uczestnictwa w Inkubatorze i otrzymania grantu, pokazujemy dobre praktyki w zakresie innowacji społecznych a także prowadzimy warsztaty praktyczne dot. myślenia kreatywnego. Harmonogram spotkań znajduje się na naszym profilu FB. W celu rejestracji na spotkanie prosimy o kontakt e-mailowy.

Kontakt w sprawie projektu: Agnieszka Zańczak, 17 862 69 64, agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl