Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje/Kultura/Dziedzictwo/Współpraca międzynarodowa

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • EDUcentrum, z.ú.- REPUBLIKA CZESKA
 • Vidzemes Planosanas Regions- ŁOTWA
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie

Instytucja kontraktująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Źródło finansowania: KA2-Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży

Wartość projektu: 68 362 euro

Wartość dofinansowania: 68 362 euro

Grupa docelowa: pracownicy i współpracownicy lidera i partnerów projektu, odpowiedzialni za realizację działań i projektów w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji młodzieży w obszarze innowacyjności i umiejętności miękkich.

Okres realizacji: 01.04.2021-31.03.2023

Cel główny projektu: Wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności w oparciu o edukację z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe projektu:

 • Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży wspierającej rozwój kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności
 • Identyfikacja metod kształcenia młodzieży w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami projektu w obszarze pracy z młodzieżą

Zadania:

Projekt ukierunkowany jest na rozpoznanie metod, narzędzi, dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej i edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego młodzieży, które sprzyjają/ wzmacniają rozwój kompetencji społecznych młodzieży, myślenie kreatywne i innowacyjne. Kompetencje takie w konsekwencji wzmacniają postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość społeczną, aktywność społeczną. Projekt skupia się na 3 kompetencjach kluczowych:

 • Świadomość i ekspresja kulturalna
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • Kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się

Projekt skupia 4 partnerów, których wiedza i doświadczenie stanowią bazę spotkań międzynarodowych, szkoleń oraz opracowania produktów projektu- zestawu narzędzi edukacji młodzieży.

W projekcie zapanowano następujące zadania:

Międzynarodowe spotkania partnerów projektu (Transnational Partners Meeting, TPM)- spotkania projektowe, mające na celu koordynację projektem, monitoring postępów, wyznaczanie kierunków działań, wymianę doświadczeń. W projekcie przewidziano 3 spotkania, w Polsce, w Czechach, na Łotwie

Szkolenia międzynarodowe (Learning, Teaching, Training, LTT)- szkolenia personelu partnerów projektu:

 • CoolHERITAGE – dziedzictwo, jego aspekty i wpływ na rozwój umiejętności społecznych młodzieży (Miejsce: Łotwa)
 • COOLTURA – programy edukacji kulturalnej, narzędzia i praktyki oraz rozwój umiejętności społecznych młodzieży (Miejsce: Polska)
 • COOLSKILLS – umiejętności miękkie a rozwój przedsiębiorczości młodzieży i aktywności obywatelskiej (Miejsce: Republika Czeska)

Opracowanie rezultatów intelektualnych projektu (Intellectual outputs)

W projekcie powstanie Zestaw edukacyjny dla młodzieży COOLSKILLS zawierający:

 • narzędzie oceny kompetencji miękkich młodzieży
 • programy nauczania z zakresu edukacji kulturalnej i dziedzictwa dla młodzieży
 • Quiz edukacyjny- aplikacja mobilna do zastosowania w działaniach edukacyjnych dla młodzieży o tematyce związanej z kulturą i dziedzictwem

Organizacja działań upowszechniających (Dissemination events)

Partnerzy projektu zorganizują w swoich krajach wydarzenie, podczas którego będą promować zestaw edukacyjny dla młodzieży COOLSKILLS. Zestaw zostanie udostępniony na wolnych licencjach i będzie mógł być wykorzystywany przez różne instytucje pracujące z młodzieżą.

Efekty:

Efektem projektu będzie ww. Zestaw edukacyjny dla młodzieży COOLSKILLS.

Publikacja w języku polskim oraz w języku angielskim dostępna jest do pobrania u dołu strony.

Poniżej informacja na temat aplikacji QuizApp

ENGLISH INSTRUCTION

The open QuizApp is available on-line in the Play Store by "CoolSkillsApp", or "coolskillsapp", or similar (important - don't use space, "cool skills app" will not be found).

INSTRUKCJA POLSKA

Otwarta aplikacja QuizApp jest dostępna on-line w Sklepie Play pod nazwą „CoolSkillsApp”, „coolskillsapp” lub podobną (ważne – nie używaj spacji, „cool skills app” ponieważ nie zostanie znaleziona).

ČESKÝ MANUÁL

Otevřená aplikace QuizApp Coolskills je dostupná online v Google Play - „CoolSkillsApp“ nebo „coolskillsapp“ nebo podobně (důležité – nepoužívejte "cool skills app" – nevyhledá).

LATVIEŠU INSTRUKCIJA

Atvērtā QuizApp ir pieejama tiešsaistē Play Veikalā, izmantojot "CoolSkillsApp", "coolskillsapp" vai līdzīgu (svarīgi — neizmantojiet atstarpi, "cool skills app" netiks atrasta).

 

Opiekunka projektu: Magdalena Szczudło