ADRESACI:

 • gminy, powiaty, wojew­ództ­wa (jako organy prowadzące szkół i placówek oświa­towych)


CEL:

 • określe­nie wiz­ji roz­wo­ju lokalnej sieci szkół i ofer­ty eduka­cyjnej dla lep­szej adap­tacji młodych na rynku pra­cy


KORZYŚCI

 • określe­nie wyzwań roz­wo­jowych dla szkół
 • poprawa jakoś­ci naucza­nia i usprawnie­nie pro­cesów zarządza­nia szkoła­mi
 • dopa­sowanie funkcjonowa­nia szkół i ich ofer­ty do potrzeb rynku pra­cy
 • prze­ci­wdzi­ałanie pro­ce­som prowadzą­cym do pow­stawa­nia prob­lemów społecznych będą­cych efek­tem bezrobo­cia


ZAKRES USŁUGI:

Strate­gia będzie opra­cowywana metodą par­ty­cy­pa­cyjno-eksper­cką, z udzi­ałem intere­sar­iuszy reprezen­tu­ją­cych sferę edukacji, gospo­dar­ki oraz insty­tucji rynku pra­cy.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • diag­noza sytu­acji w zakre­sie edukacji:
  • bilans kom­pe­tencji: anal­iza real­i­zowanych efek­tów ksz­tałce­nia, ważnoś­ci kom­pe­tencji
  • pro­jekc­ja licz­by absol­wen­tów w przyszłoś­ci, bada­nia jakoś­ciowe pro­gramów naucza­nia na pod­staw­ie danych zas­tanych i badań społecznych
 • anal­iza sys­te­mu wspar­cia wyborów eduka­cyjnych uczniów w kon­tekś­cie ich predys­pozy­cji oraz potrzeb rynku pra­cy
 • anal­izy zasobów włas­nych i otoczenia (anal­iza SWOT) w zakre­sie edukacji i rynku pra­cy
 • określe­nie wiz­ji dla roz­wo­ju ofer­ty eduka­cyjnej w kon­tekś­cie potrzeb rynku pra­cy
 • opra­cow­anie planu wdroże­nia strate­gii
 • sys­te­mu wdroże­nia zapisów doku­men­tu: mon­i­torowa­nia, ewalu­acji i aktu­al­iza­cji oraz upowszech­ni­a­nia zapisów
 • przeprowadze­nie kon­sul­tacji społecznych wraz z anal­izą uwag i opra­cow­aniem ostate­cznej wer­sji strate­gii