ADRESACI:

gminy: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie


CEL:

opra­cow­anie, wspól­nie z lokalny­mi part­nera­mi, prze­myślanego i adek­wat­nego planu kom­plek­sowych dzi­ałań zmierza­ją­cych do poprawy sytu­acji na obszarach zde­grad­owanych (w stanie kryzysowym)

 

KORZYŚCI:

 • wskazanie kierunk­ów dzi­ałań wyprowadza­ją­cych obszary zde­grad­owane ze stanu kryzysowego i włącze­nie ich w pro­cesy roz­wo­jowe gminy
 • zwięk­sze­nie spójnoś­ci społeczno-gospo­dar­czej gminy i inte­grac­ja mieszkańców
 • poprawa jakoś­ci życia mieszkańców
 • przy­go­towanie do pozyska­nia środ­ków zewnętrznych

 

ZAKRES USŁUGI:

Gmin­ny Pro­gram Rewital­iza­cji zostanie opra­cow­any zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi Ustawą o rewital­iza­cji i Wyty­czny­mi MIR w zakre­sie rewital­iza­cji, co jest warunk­iem aplikowa­nia o środ­ki na real­iza­cję przed­sięwz­ięć z fun­duszy zewnętrznych (m.in. UE).

Pro­gram opra­cowywany będzie metodą par­ty­cy­pa­cyjno-eksper­cką, z udzi­ałem intere­sar­iuszy rewital­iza­cji.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • Sporządze­nie diag­nozy dla obszaru Gminy
 • Anal­izy przestrzenne obszaru Gminy, w tym w kon­tekś­cie prob­lemów społecznych — niezbędne do wyz­naczenia obszaru zde­grad­owanego
 • Opra­cow­anie wyników anal­iz w formie graficznej dla całej gminy
 • Delim­i­tac­ja przestrzen­na obszarów rewital­iza­cji – Komitet ds. rewital­iza­cji
 • Bada­nia wśród mieszkańców — iden­ty­fikac­ja prob­lemów społecznych, gospo­dar­czych, środowiskowych, przestrzen­no-funkcjon­al­nych lub tech­nicznych, oraz potrzeb i pref­er­encji w zakre­sie rewital­iza­cji
 • Przeprowadze­nie moderowanych warsz­tatów, których celem jest m.in.:
 • określe­nie kierunk­ów dzi­ałań w odniesie­niu do obszaru/ów rewital­iza­cji
 • określe­nie listy przed­sięwz­ięć real­iza­cyjnych zaw­ier­a­ją­cych zada­nia ze sfer: społecznej, gospo­dar­czej, przestrzen­no-funkcjon­al­nej i tech­nicznej
 • Opra­cow­anie planu finan­sowego, har­mono­gra­mu real­iza­cji, sys­te­mu zarządza­nia i wdraża­nia oraz mon­i­torowa­nia, a także ewalu­acji Pro­gra­mu
 • Opis pow­iązań Pro­gra­mu rewital­iza­cji z inny­mi doku­men­ta­mi planisty­czny­mi i strate­giczny­mi o charak­terze przestrzen­nym (np. plany zagospo­darowa­nia przestrzen­nego)
 • Przeprowadze­nie kon­sul­tacji społecznych wraz z anal­izą uwag i opra­cow­aniem ostate­cznej wer­sji Pro­gra­mu rewital­iza­cji