Na stronie startowej aplikacji SRPP pojawiła się nowa - zaktualizowana lista programów pomocowych w rolnictwie. Dla zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE stosujemy program pomocowy numer SA.58653. Co istotne, jego ważność przedłużono do dnia 31 grudnia 2023 roku. Natomiast program pomocowy numer SA.40223 (2014/XA) stosujemy dla ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Jego ważność przedłużono do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wypada również zwrócić uwagę na program numer SA.41773 (2015/N), który stosujemy do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w zakresie dużych przedsiębiorstw. Termin stosowania przedmiotowego programu przedłużono do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Z kolei 1 lutego 2021 roku została opublikowana piąta zmiana Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (TR). Wprowadzone nią zmiany polegają w szczególności na:

• przedłużeniu okresu obowiązywania poszczególnych środków pomocy kryzysowej określonych w TR do 31 grudnia 2021 r.,

• doprecyzowaniu niektórych warunków dopuszczalności pomocy kryzysowej oraz

• podwyższeniu progów pomocy kryzysowej - np. limitu z sekcji 3.1 do kwoty 1 800 000

euro na jedno przedsiębiorstwo.

Należy jednak wyjaśnić, że wydłużenie obecnie obowiązujących programów pomocowych oraz stosowanie wyższych pułapów udzielanych na ich podstawie środków pomocy kryzysowej nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie zainteresowane wprowadzeniem takich zmian muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych, dotyczących udzielania pomocy kryzysowej zgodnie z poszczególnymi sekcjami TR. Do czasu wydania przez Komisję pozytywnej decyzji w tym zakresie, obecnie obowiązujące pułapy środków pomocy kryzysowej oraz inne warunki udzielania tej pomocy, pozostają bez zmian.

Następnie 11 lutego 2021 r. na stronie UOKIK ukazały się wyjaśnienia odnośnie wypełniania formularza informacji w zakresie pomocy covidowej, w odniesieniu do pkt D.4, a mianowicie, cyt.:

"Zgodnie z pkt 22cbis Komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19 (Dz. Urz. UE CI 91 z 20.03.2020 r., ze zm.), zakaz udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy do dnia otrzymania pomocy nie spłacili pomocy na ratowanie lub nie zakończyli realizacji planu restrukturyzacji dotyczy wyłącznie mikro i małych przedsiębiorców, którzy byli w trudnej sytuacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Z powyższego zatem wynika, iż w pozostałych przypadkach, tj. w przypadku średnich i dużych przedsiębiorców oraz mikro i małych przedsiębiorców, którzy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli w trudnej sytuacji, zakaz ten nie ma zastosowania. W tych przypadkach odpowiedź na pytanie zawarte w pkt D.4 ww. formularza nie ma wpływu na możliwość udzielenia pomocy ww. kategoriom przedsiębiorców".

 

Jakie programy pomocowe w rolnictwie i jakie programy pomocowe dla przedsiębiorców (innych niż rolników) obowiązują na 2021 r., czy organ podatkowy może udzielać pomocy covidowej w rolnictwie, w podatku od środków transportowych, a jeśli tak – to w jakiej postaci. Jaką procedurę stosujemy przy umarzaniu, odraczaniu i rozkładaniu na raty, na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej. Co dalej z pomocą udzielaną na podstawie art. 15p i 15q specustawy? Co wynika z najnowszych wyjaśnień MF z lutego 2021 r.???

O tych i innych zagadnieniach będziemy mówić na najbliższym spotkaniu 22 marca 2021 r.,

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.