• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wszystko o szacowaniu wartości zamówień publicznych oraz o trybie podstawowym

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na dwudniowe szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Według Urzędu Zamówień Publicznych tryb podstawowy jest najbardziej popularnym trybem udzielania „małych” zamówień. Zamawiający wybierają najczęściej jego najprostszy wariant - bez negocjacji. Tymczasem w wielu przypadkach efektywniejsze są inne warianty tego trybu. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie z podaniem konkretnych przykładów zostanie przedstawiona podczas szkolenia. Praktyka kontrolna wskazuje na liczne nieprawidłowości popełniane przez Zamawiającego podczas szacowania wartości zamówienia. Dotyczy to w szczególności błędnej agregacji i segregacji zamówień, skutkujących niedozwolonym podziałem zamówienia na części. Jak uniknąć tych błędów - dowiesz się podczas proponowanego szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz warianty trybu podstawowego i będziesz wiedział, w jakich sytuacjach dany wariant jest wskazany do zastosowania.
• Dowiesz się, jak rozpoznać przypadki, kiedy zamówienie jest planowane, a kiedy nie?
• Poznasz modele szacowania wartości zamówień publicznych.
• Zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób należy agregować i segregować zamówienia publiczne.
• Będziesz potrafił określić, kiedy należy prowadzić negocjacje z Wykonawcami, a w jakich sytuacjach jest to niewskazane.
• Poznasz poszczególne etapy trybu podstawowego i wymagania proceduralne odnoszące się do każdego z nich.
• Dowiesz się, w jakim zakresie może być składana oferta dodatkowa i jakie elementy oferty mogą być ulepszane.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy pzp:
• Cykl zakupowy – etapy.
• Plan postępowań o udzielenie zamówienia:
- Co wpisuje się do planu postępowań.
- Zasady publikacji planu postępowań - jak i kiedy?
- Aktualizacja planu postępowań - kiedy jest konieczna?
- Zasady szacowania wartości zamówienia.
- Które zamówienia należy szacować razem, a które osobno?
- Sumowanie wartości zamówień na prace remontowe wykonywane na różnych obiektach.
- Zamówienia planowane i nieplanowane.
- Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach - kiedy należy uaktualniać wartość zamówienia?
2. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym:
• Ogłoszenia wymagane w trybie podstawowym.
• Specyfikacja warunków zamówienia - udostępnianie, wyjaśnianie, zmiana.
• Co to jest strona internetowa prowadzonego postępowania?
• Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu:
- Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach.
- W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
- Co musi zawierać taka informacja?
• Tryb podstawowy:
- Dopuszczalne warianty.
- Szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego.
- Jak prowadzić i dokumentować negocjacje?
- Czy można złożyć ofertę dodatkową bez przeprowadzenia negocjacji?
• Procedura otwarcia ofert:
- Składanie i otwarcie ofert.
- Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert.
- Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego.
• Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia:
- Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
- Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
- Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
- Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
- Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
3. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowej, kontrolerzy, wykonawcy zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych; ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń; praktyk; ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.); kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych; wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.); absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych (m.in. „Tryb podstawowy w nowej ustawie PZP”, „Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych. Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach”, „Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości”, „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania”); do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 415 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 września 2023 r.