• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy, a realizacja robót budowlanych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. W szczególności:
• Podczas zajęć szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane ze zlecaniem i realizacją robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z wadami dokumentacji projektowych lub programów funkcjonalno-użytkowych i ich wpływem na zakres i wartość umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych w połączeniu z kodeksem cywilnym i Prawem budowlanym.
• Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i najwcześniej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem, zlecaniem i realizacją robót budowlanych.
• Przeanalizowanie sposobów postępowania w sytuacji wystąpienia wad (błędów) w dokumentacji projektowej lub programach funkcjonalno-użytkowych.
• Przedstawienie rozwiązań umożliwiających zakończenie realizacji umowy na roboty budowlane w sytuacji wystąpienia wad w dokumentacji projektowej.
• Wskazanie sposobów rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego.
• Przeanalizowanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu przedmiotu zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, które zawierają omówienie powyższych zagadnień oraz wybrane elementy SWZ i projektów umów dotyczące zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
• Zasady ogólne. Kryteria równoważności.
• Opisywanie robót budowlanych.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
• Do jakich rodzajów robót stosować wariant polegający na ich wykonaniu, a do jakich na ich zaprojektowaniu i wykonaniu?
• Podział zamówienia na części. Zamówienia niepodzielne. Przykładowe zapisy dotyczące niemożliwości podziału zamówienia na części.

2. Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych udzielane bez stosowania Pzp.
3. Wady dokumentacji projektowej, etapy ich wykrywania.
4. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
5. Rodzaje wynagrodzeń: ryczałtowe, kosztorysowe, poprzez wskazanie podstaw do ustalenia wynagrodzenia.
6. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia.
7. Roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia podstawowego, czyli (zamówienia) „dodatkowe” zlecane aneksami do umowy podstawowej (art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz art. 455 ust. 2 Pzp) oraz zamówienia „podobne ” zlecane w trybie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp).
8. „Konieczne prace dodatkowe”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Omówienie różnic i podobieństw.
9. Protokół konieczności.
10. Zmiany w zakresie treści umów wprowadzone Prawem zamówień publicznych z 2019 r. Klauzule niedozwolone, klauzule obowiązkowe, waloryzacja wynagrodzenia w tym cen materiałów i kosztów, wymagania w zakresie określenia terminu zakończenia umowy.
11. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także wykonawcy robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener UZP; wykładowca z tematyki zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Od 2003 r. biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „budownictwa”. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.