• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe procedowanie organu stanowiącego - sesja rady gminy/powiatu

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 17 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą praktyczne aspekty pracy biura obsługi rady, a także działanie samej rady oraz radnych w kontekście organizacji sesji po kwietniowych wyborach samorządowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia:

  • omówimy kwestie związane z przebiegiem sesji rady – od momentu jej zwołania do zamknięcia obrad;
  • porozmawiamy o statusie prawnym radnego, jego prawach i obowiązkach a przede wszystkim o roli i zadaniach przewodniczącego, które są istotne podczas sesji rady;
  • przedstawimy i omówimy główne punkty porządku obrad rady z uwzględnieniem zmian w porządku obrad, wniosków formalnych, udziałem w sesji organu wykonawczego;
  • poruszymy tematy związane z głosowaniami, nieobecnościami radnych, zakazach głosowania oraz tzw. „policji sesyjnej”.

Na przykładach opartych o doświadczenie trenera przedstawimy konsekwencje naruszenia przepisów proceduralnych dotyczących obradowania przez organ stanowiący (przepisów statutowych i ustawowych). Przywołamy orzecznictwo sądów administracyjnych w omawianym temacie. Na zakończenie szkolenia odpowiemy na kluczowe pytania i zaprezentujemy dobre praktyki dla radnych i pracowników biur rady w zakresie prowadzenia i udziału w sesji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

CELE I KORZYŚCI DLA:
• Przewodniczącego Rady:
• Pogłębienie wiedzy na temat obowiązków i uprawnień przewodniczącego.
• Nabycie umiejętności sprawnego prowadzenia obrad.
• Poznanie technik efektywnego zarządzania przebiegiem sesji.
• Wyjaśnienie jakie uprawnienia umożliwia tzw. „policja sesyjna” w zakresie rozwiązywania problemów i konfliktów podczas obrad.
• Radnych:
• Lepsze zrozumienie praw i obowiązków radnych w trakcie sesji oraz między sesjami.
• Zapoznanie się z procedurami zwoływania, przebiegu i dokumentowania sesji.
• Nabycie umiejętności aktywnego i konstruktywnego udziału w obradach.
• Zwiększenie świadomości na temat zasad jawności i przejrzystości działania rady.
• Pracowników samorządu:
• Usprawnienie organizacji i obsługi kancelaryjnej sesji rady.
• Zapewnienie zgodności przebiegu sesji z przepisami prawa.
• Zwiększenie efektywności i transparentności procesu podejmowania uchwał.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rola przewodniczącego rady.
2. Sesje rady – zwyczajne i nadzwyczajne:
a. Plan pracy rady.
b. Częstotliwość sesji.
c. Podmioty uprawnione do wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
d. Przedmiot sesji nadzwyczajnej, w tym ewentualne nadużycia.
3. Zwoływanie sesji rady:
a. Podmioty uprawnione do zwołania sesji – komisarz wyborczy, przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady, wojewoda.
b. Właściwy tzn. umożliwiający udział w posiedzeniu termin na zawiadomienie o sesji.
c. Zawiadomienie o sesji – forma i treść.
d. Załączniki do zawiadomienia - porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne dokumenty.
e. Skuteczność zawiadamiania radnych i zaproszonych gości.
f. Sposób zawiadamiania mieszkańców o sesji. 
4. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum:
a. Procedowanie przy braku przewodniczącego rady – przejęcie obowiązków przez wiceprzewodniczącego.
b. Procedowanie przy braku quorum – brak możliwości podejmowania uchwał.
5. Zmiana porządku obrad: 
a. Wnioski o zmianę porządku obrad – na początku sesji i w jej trakcie.
b. Przedmiot wniosku – zmiana kolejności rozpatrywanych punktów porządku obrad, dodanie albo usunięcie punktu z porządku obrad itp..
c. Sposób głosowania nad zmianą porządku obrad.
d. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zmianę. 
e. Zgoda wnioskodawcy na zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej.
6. Wnioski formalne – dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia i przebiegu posiedzenia np. zamknięcia listy mówców, otwarcia i zakończenia dyskusji, odesłania do komisji zarządzenia głosowania, itp..
7. Udział w sesji organu wykonawczego, wyznaczonych pracowników urzędu, przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych oraz zaproszonych gości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowo powołaniu radni oraz radni, którzy sprawują tą funkcje po raz kolejny ale chcieliby odświeżyć swoją wiedzę oraz pracownicy samorządowi, pracownicy biura rady odpowiedzialni za sprawne funkcjonowanie rady.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 17 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 czerwca 2024 r.