• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja i przebieg sesji rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem pierwszego roku kadencji

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą praktyczne aspekty pracy biura obsługi rady, a także działanie samej rady oraz radnych w kontekście organizacji sesji w pierwszym roku kadencji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy aktualne zagadnienia w odniesieniu do zasad działania i organizacji pracy rady, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego roku kadencji.
• Szczegółowo omówimy przebieg sesji rady ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami.
• Wskażemy obowiązki biura rady związane ze zwołaniem i przeprowadzeniem sesji, jak również obowiązki i sposób ich wypełniania zapewniający sprawne i prawidłowe przeprowadzenie sesji przez przewodniczącego rady.
• Zasygnalizujemy też kwestie związanie z ochroną danych osobowych w toku prac całej rady.
• Przekażemy niezbędną wiedzę do sprawnego, zgodnego z prawem prowadzenia biura rady i przebiegu sesji rady, oraz do unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie wiedzy w zakresie mechanizmów zwoływania sesji zarówno w trybie zwyczajnym jak i nadzwyczajnym oraz prawidłowego prowadzenia sesji.
• Uporządkowanie informacji o roli biura rady w sprawnym i zgodnym z prawem przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji.
• Uzyskanie wiedzy na temat uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych, przewodniczącego komisji i innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
• Poznanie uprawnień i obowiązków publiczności w trakcie sesji.
• Zdobycie wiedzy na temat procedowania wniosków formalnych.
• Zapoznanie z problemami związanymi z obradami rady, a budzącymi wątpliwości i propozycjami ich rozwiązania wraz z uzasadnieniem i odesłaniem do przepisów i orzecznictwa.
• Poznanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Czy wiceprzewodniczący rady może zwołać sesje?
- Czy organ wykonawczy ma wpływ na zwołanie sesji przez przewodniczącego (np. na porządek obrad, termin sesji, zaproszenie gości)?
- Czy w każdej chwili posiedzenia można zmieniać porządek obrad i jaka jest procedura w tym zakresie?
- Co to jest reasumpcja głosowania i kiedy należy ją zarządzić?
- Czy publiczność może na sesji zabierać głos i w jakich okolicznościach?
- Czy konieczne jest sporządzanie protokołu z obrad rady i jaki jest zakres protokołu?

zwiń
rozwiń
Program

1. Przewodniczący rady jako organizator sesji.
2. Kiedy wiceprzewodniczący rady może organizować i prowadzić sesję?
3. Obowiązku biura rady przy zwoływaniu sesji.
4. Czy dalej można obradować w formie zdalnej?
5. Zwoływanie sesji zwyczajnej.
6. Zwoływanie sesji nadzwyczajnej i jej specyfika.
7. Ustalanie porządku obrad.
8. Zgłaszanie projektów uchwał przez organ wykonawczy i przez kluby.
9. Zapraszanie gości na sesję rady.
10. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.
11. Otwarcie obrad.
12. Prawomocność obrad i kworum.
13. Zmiany porządku obrad.
14. Realizacja merytorycznych punktów obrad:
• Podejmowanie uchwał – czy trzeba odczytać ich treść przed podjęciem?
• Poprawki do uchwał.
• Zgłoszenie projektu uchwały w dniu sesji.
15. Wnioski formalne i ich procedowanie.
16. Głosowania w radzie i udostępnianie ich wyników.
17. Reasumpcja głosowania.
18. Problem interpelacji i zapytań – czy muszą być odczytywane na sesji.
19. Przerwy i odraczanie obrad.
20. Udzielanie głosu i jego odbieranie, przywoływanie do rzeczy i do porządku.
21. Podpisywanie uchwał i przekazywanie ich do organu nadzoru.
22. Kluby na sesji rady.
23. Zaproszeni goście na sesji rady.
24. Sołtysi na sesji rady.
25. Publiczność na sesji – czy udzielać głosu mieszkańcom?
26. Zakłócenia powagi obrad i porządku na sesji.
27. Transmitowanie, utrwalanie i udostępnianie nagrań obrad rady a RODO.
28. Zamkniecie obrad.
29. Protokoły – ich sporządzanie, zatwierdzanie, przechowywanie i udostępnianie.
30. Orzecznictwo.
31. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się biurem rady, przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, dostępu do informacji publicznej, podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym (2014, 2023)., Wieloletni ekspert i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2024 r.