• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Redagowanie i ogłaszanie samorządowych aktów normatywnych. Praktyczne warsztaty legislacji samorządowej

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lipca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie,przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

Ważne informacje o szkoleniu

• Redagowanie i ostateczna korekta tekstu projektu przed jego przekazaniem do przyjęcia lub ogłoszenia to etap, w którym popełnienie błędu może mieć szczególnie negatywne skutki. Na tym etapie wymagana jest szczególna precyzja i dokładność, a także znajomość przepisów i zasad ich stosowania. Techniki stosowane w obróbce redakcyjnej projektu są względnie proste i skuteczne, o ile stosuje w tym procesie odpowiednie narzędzia, ale zakres zmian wprowadzanych w wyniku korekty jest bardzo ograniczony, bo redaktor nie może ingerować w treść merytoryczną.
• Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawa miejscowego – zgodnie z zasadami technik legislacyjnych i redaktorskich, wskażemy te miejsca gdzie należy zwrócić uwagę na korektę legislacyjną. Krok po kroku omówimy kwestie dotyczące publikacji aktów, wskażemy zasady i dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy.
• Szkolenie realizować będziemy w formule warsztatowej – omawiane zagadnienia merytoryczne będziemy obrazować licznymi przykładami z praktyki jak również ćwiczeniami, przeprowadzonymi podczas zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz praktyczne umiejętności sprawnego, zgodnego z „Zasadami techniki prawodawczej”, redagowania ostatecznych projektów uchwał i zarządzeń.
• Uzupełnisz i uporządkujesz kompetencje w aktualizowaniu oznaczeń jednostek redakcyjnych, metryczek i odesłań.
• Uzyskasz przydatne na co dzień narzędzia wyszukiwania błędów w przepisach i ich korekty redakcyjnej.
• Uzyskasz, uzupełnisz i uporządkujesz praktyczne umiejętności wykorzystania działających w Microsoft Word funkcji ułatwiających korektę tekstu i jego redakcyjna obróbkę.
• Dowiesz się jak prawidłowo ogłaszać i publikować akty prawa miejscowego.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe - prezentację Power Point z przykładami z orzecznictwa, z linkami do materiałów źródłowych, kazusami ćwiczeniowymi, schematami i wzorcami technik prawodawczych w odrębnych plikach.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
- Jakie błędy redakcyjne są popełniane najczęściej i jak ich uniknąć?
- Jaki jest dozwolony zakres zmian przed przekazaniem do ogłoszenia?
- Co ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych uznaje za błąd podlegający sprostowaniu, a co w trybie ustawowym nie może być poprawiane?

zwiń
rozwiń
Program

1. Oznaczanie przepisów i ich formatowanie:
• Konsekwentne oznaczanie i formatowanie przepisów, podstawą poprawności legislacyjnej aktu na przykładach z praktyki legislacyjnej.
• Style formatowania, czyli jak prawidłowo wyróżniać paragrafy, ustępy, punkty, litery i tiret w aktach nowych i nowelizujących.
• Skutki nieprawidłowego formatowania i oznaczania jako przyczyna do stwierdzenia nieważności aktu na przykładach z praktyki i orzecznictwa.
• Szablony aktów prawnych automatyzujące „obróbkę” przed ogłoszeniem.
2. Ćwiczenia z legislacyjnej „galanterii” w projektach aktów i po ich przyjęciu:
• Zmiany w akcie po przyjęciu poprawek – zmiana numeracji jednostek redakcyjnych i korekta odesłań – praca warsztatowa.
• Redagowanie i aktualizowanie „metryczek” – kazusy.
• Dopuszczalny zakres korekty redakcyjnej a zakaz wprowadzania zmian merytorycznych do projektu i przyjętego aktu.
3. Ogłaszanie aktów normatywnych:
• Przygotowanie aktu do ogłoszenia – czy i w jakim zakresie można zmieniać brzmienie aktu po jego uchwaleniu.
• Wymogi formalno-prawne tekstu przesyłanego do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.
• Błędy w ogłoszonym tekście – organy uprawnione do prostowania błędu i forma sprostowania.
4. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, pracownicy biur rady, oraz pracownicy samorządowi obsługujący proces legislacyjny organów stanowiących i wykonawczych. Program, metody i środki dydaktyczne szkolenia opracowane zostały tak, aby uczestnicy niezależnie od poziomu doświadczenia w zakresie opracowywania aktów prawa miejscowego i publikacji ich uzyskali nowe praktyczne kompetencje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi Kancelarię świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy  dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lipca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lipca 2024 r.