• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obrady/sesje rady gminy/rady powiatu – prawidłowe procedowanie organu stanowiącego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o radnych, zwłaszcza tych, którzy w kadencji 2024/29 po raz pierwszy objęli swój mandat. Ponieważ przepisy ustawowe bardzo lakonicznie regulują procedurę działania organów stanowiących JST., przepisy statutów muszą precyzować sposób, w jaki organy te realizuje swoje zadania. Przedmiotem szkolenia będzie m.in.:

 • omówienie kwestii związanych z przebiegiem sesji rady – od momentu jej zwołania do zamknięcia obrad, co umożliwi uniknięcie sporów i wątpliwości w zakresie prawidłowego przebiegu sesji;
 • zaprezentowanie roli przewodniczącego rady w organizowaniu i prowadzeniu obrad oraz granice jego uprawnień;
 • przedstawienie krok po kroku głównych punktów porządku obrad rady;
 • wskazanie różnych rozwiązań statutowych związanych z przebiegiem sesji.

Na przykładach z praktyki zawodowej trenera przedstawione będą prawne konsekwencje naruszenia przepisów proceduralnych dot. obradowania przez organ stanowiący (przepisów statutowych i ustawowych). Przywołane zostanie stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Korzyści z udziału w szkoleniu dla przewodniczącego rady:

 • Pogłębienie wiedzy na temat obowiązków i uprawnień przewodniczącego rady.
 • Nabycie umiejętności sprawnego prowadzenia sesji rady.
 • Poznanie technik efektywnego zarządzania przebiegiem obrad.
 • Zdobycie kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów i konfliktów na sali obrad.

Korzyści dla radnych:

 • Lepsze zrozumienie praw i obowiązków radnych podczas sesji.
 • Poznanie procedur związanych ze zwoływaniem, przebiegiem i dokumentowaniem sesji.
 • Nabycie umiejętności aktywnego i konstruktywnego udziału w obradach.
 • Zwiększenie świadomości na temat zasad jawności i przejrzystości działania rady.

Korzyści dla pracowników gminy/powiatu:

 • Usprawnienie organizacji i obsługi kancelaryjnej sesji rady.
 • Zapewnienie zgodności przebiegu sesji z przepisami prawa.
 • Zwiększenie efektywności i transparentności procesu podejmowania uchwał.
 • Budowanie zaufania mieszkańców do działań rady i urzędu.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na kompleksowe poznanie zasad funkcjonowania rady gminy, co przełoży się na sprawniejsze i bardziej profesjonalne prowadzenie obrad.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rola przewodniczącego rady.
2. Sesje rady – zwyczajne i nadzwyczajne:

a) Plan pracy rady.
b) Częstotliwość sesji.
c) Podmioty uprawnione do wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
d) Przedmiot sesji nadzwyczajnej, w tym ewentualne nadużycia.
3. Zwoływanie sesji rady:
a) Podmioty uprawnione do zwołania sesji – komisarz wyborczy, przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady, wojewoda.
b) Właściwy tzn. umożliwiający udział w posiedzeniu termin na zawiadomienie  o sesji.
c) Zawiadomienie o sesji – forma i treść.
d) Załączniki do zawiadomienia - porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne dokumenty.
e) Skuteczność zawiadamiania radnych i zaproszonych gości.
f) Sposób zawiadamiania mieszkańców o sesji. 
4. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum:
a) Procedowanie przy braku przewodniczącego rady – przejęcie obowiązków przez wiceprzewodniczącego.
b) Procedowanie przy braku quorum – brak możliwości podejmowania uchwał.
5. Zmiana porządku obrad: 
c) Wnioski o zmianę porządku obrad – na początku sesji i w jej trakcie.
d) Przedmiot wniosku – zmiana kolejności rozpatrywanych punktów porządku obrad, dodanie albo usunięcie punktu z porządku obrad itp..
e) Sposób głosowania nad zmianą porządku obrad.
f) Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zmianę. 
g) Zgoda wnioskodawcy na zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej.
6. Wnioski formalne – dot. spraw będących przedmiotem posiedzenia i przebiegu posiedzenia np. zamknięcia listy mówców, otwarcia i zakończenia dyskusji, odesłania do komisji zarządzenia głosowania, itp.
7. Udział w sesji organu wykonawczego, wyznaczonych pracowników urzędu, przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych oraz zaproszonych gości 
8. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej. 
9. Inicjatywa uchwałodawcza, w tym inicjatywa obywatelska.
10. Wymogi formalne wobec projektu uchwały:
a) Opinie, uzgodnienia, kontrasygnaty – przewidziane przepisami ustawowymi i przepisami statutu j.s.t..
b) Konstrukcja projektu uchwały – tytuł, podstawa prawna, część normatywna, uzasadnienie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowo powołaniu radni oraz radni, którzy sprawują tą funkcje po raz kolejny ale chcieliby odświeżyć swoją wiedzę oraz pracownicy samorządowi, pracownicy biura rady odpowiedzialni za sprawne funkcjonowanie rady.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie stacjonarne realizowane w siedzibie Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 489 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.