• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadczenia opiekuńcze w 2024 r. – procedura przyznawania i zmiany decyzji wraz ze zmianą przepisów dotyczących przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Praca na przykładach, wzory uzasadnień i pouczeń

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 21 lutego 2023 r. obowiązuje cena: 389 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą świadczenia opiekuńcze, a także dostarczenie wiedzy na temat procedur i zagadnień związanych z przedłużaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w proponowanym szkoleniu będzie świetną okazją do zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi świadczeń opiekuńczych w kontekście bardzo zróżnicowanego orzecznictwa. Podczas spotkania prowadząca:

 • wskaże ścieżki działania w procedurze administracyjnej, w tym zasady właściwego pouczania stron o uprawnieniach i wyborze świadczenia,
 • omówi sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego na cele świadczeń opiekuńczych ze wskazaniem, jakie sformułowania i ustalenia winny się znaleźć w zapisach wywiadu,
 • podpowie, jakie zapisy zastosować, by umożliwić stronom uzyskanie świadczeń, mimo zastosowania innej drogi orzeczniczej przez organ,
 • Wskaże, jakie działania procesowe podjąć w zakresie zmiany decyzji zarówno organu I instancji, jak i zmiany decyzji organu odwoławczego,
 • omówi zasady alimentacyjne, niezbędne przy przyznawaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
 • przeanalizuje zasady zbierania materiału dowodowego – słuchanie świadków, odbieranie wyjaśnień od stron postepowania, zapoznanie z zasadami prawidłowego uzasadniania decyzji odmownych.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk, członek SKO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie procedury przyznawania świadczenia opiekuńczego i zmiany decyzji.
 • Wskazanie konsekwencji przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności dla spraw z zakresu świadczeń opiekuńczych.
 • Analiza praktyki orzeczniczej w zakresie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 • Omówienie obowiązków organu w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w świadczeniach opiekuńczych.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dzięki pracy na przykładach, wzorach uzasadnień i pouczeń.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia, kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych i na dotychczasowych zasadach – kto może otrzymać świadczenie i na jakich warunkach?
2. Postępowanie wyjaśniające – wzywanie do uzupełnienia wniosku, zmiana wniosku, odpowiednie pouczenia, doręczenia.
3. Rozpatrywanie wniosku złożonego na dotychczasowych i na nowych zasadach - podzielność żądania określonego we wniosku.
4. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego - konieczność czy możliwość – zasady przeprowadzania wywiadu, wymogi odpowiedniego zapisu w wywiadzie dot. świadczeń opiekuńczych.
5. Uwzględnienie ważności orzeczeń przedłużonych z mocy prawa.
6. Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego w podwyższonej kwocie.
7. Świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
8. Ustalanie daty uprawnień z orzeczeń o niepełnosprawności – ostateczne orzeczenie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek pomocy społecznej, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi w gminach i ops-ach, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, odpowiedzialni za realizację zadań dotyczących pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 21 lutego 2023 r. obowiązuje cena: 389 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2024 r.