• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie przepisów k.p.a. w praktyce orzekania przez Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Specyfika postępowania administracyjnego na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 27 lutego 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA w pracy Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ważne informacje o szkoleniu

Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności pracują w oparciu o przepisy m.in. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia, rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, od niedawna także w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu wspierającym. Jednocześnie są zobowiązane stosować Kodeks postępowania administracyjnego.

Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami k.p.a. pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym na usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem specyfiki spraw, prowadzonych przez Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Prowadząca, doświadczona trenerka, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa najważniejsze zasady stosowania k.p.a. oraz najnowsze zmiany w tym w zakresie, także dotyczące doręczeń elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie przez uczestników umiejętności m. in.: w zakresie stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawidłowego wszczynania postępowania, oceny swojej właściwości, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną i podmiotami na prawach stron.
 • Wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania ustaw materialnych, w tym o świadczeniu wspierającym w połączeniu z przepisami k.p.a.
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących sporządzania protokołów, adnotacji, właściwej oceny dowodów.
 • Wskazanie zasad wydawania orzeczenia, jako decyzji administracyjnej, jego właściwego uzasadniania, kolegialnego podpisywania.
 • Poznanie obowiązków zespołów, wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas zajęć, uzyskanie podpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazanie praktycznego ich zastosowania, w tym nowe brzmienie zasady pisemności, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych. Ostateczność i prawomocność orzeczeń.
 2. Właściwość organów – ustalenia dowodowe, przesyłanie wniosku.
 3. Strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym. Reprezentacja strony w postępowaniu, pełnomocnictwa. Reprezentacja osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych częściowo i całkowicie.
 4. Doręczenia, wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o doręczeniach elektronicznych (doręczenia właściwe i zastępcze), doręczenia pism i decyzji stronie, doręczenia elektroniczne, stosowanie doręczeń w okresie przejściowym.
 5. Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego. Przyjęcie wniosku po nowelizacji k.p.a., odmowa wszczęcia postępowania. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku i w jakim trybie?
 6. Składanie wniosku e-PUAP-em i systemem, wskazanym w ustawie, wezwanie o braki, pozostawianie bez rozpoznania.
 7. Niezałatwienie sprawy w terminie - powiadomienia, ponaglenia.
 8. Postępowanie wyjaśniające i dowodowe - wezwania, protokoły, adnotacje, dowody, ocena dowodów.
 9. Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego, wycofanie wniosku.
 11. Orzeczenia jako decyzja administracyjna.
 12. Podpisywanie decyzji kolegialnie, uzasadnianie orzeczeń.
 13. Postanowienia w postępowaniu, sprostowania, uchybienia terminu, nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 14. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne załatwienie sprawy.
 15. Wygaszanie decyzji – orzeczeń o niepełnosprawności.
 16. Środki nadzwyczajne wzruszania decyzji.
 17. Elektronizacja postępowań.
 18. Ustawa o doręczeniach elektronicznych - obowiązki organów.
 19. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, sekretarze zespołów oraz pracownicy administracyjni, prowadzący obsługę administracyjno – organizacyjną, kadra zarządzająca PCPR, wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 27 lutego 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2024 r.