• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skierowanie do domu pomocy społecznej i umieszczenie w DPS. Ustalenie opłaty dla mieszkańca oraz zwolnienie z opłaty za pobyt

Przy zgłoszeniu do 24 czerwca br. cena to 399 zł netto/os.

Proponujemy Państwu szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, dotyczące domów pomocy społecznej, odpłatności za DPS, kierowania tam pensjonariuszy - to wszystko w kontekście zmian prawnych i najnowszego orzecznictwa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas prezentowanego spotkania kompleksowo omówimy przepisy prawne oraz procedurę, z uwzględnieniem praktycznego aspektu kierowania, ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej dla mieszkańca, zobowiązań do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat USTALONYCH mieszkańcowi DPS, a także zwolnień z opłaty po nowelizacji przepisów. Dokonamy analizy procedur krok po kroku, zwracając uwagę na najczęściej popełniane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej błędy. Omówimy najnowsze regulacje prawne i wiodące orzecznictwo, dotyczące prowadzenia postępowań w tym zakresie. Proponowane szkolenie to również praca na wzorach pism i decyzji, jak również na kazusach i praktycznych przykładach. Warsztatowy charakter spotkania pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności. Uczestnicy otrzymają wzory wezwań, pism oraz uzasadnień decyzji. Omówimy również zagadnienia dotyczące przesyłania korespondencji za pośrednictwem e-doręczeń, według aktualnych przepisów prawnych, ważnych na dzień realizacji szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnik biorąc udział w spotkaniu:

  • Zdobędzie i usystematyzuje swoją wiedzę z zakresu kierowania osoby do DPS i ustalania odpłatności dla mieszkańca za dom pomocy społecznej, poprzez analizę konkretnych kazusów i przykładów oraz wyjaśnienie związanych z tym procedur.
  • Będzie miał możliwość przeanalizowania prowadzonych przez siebie postępowań i porównania ich z procedurą prezentowaną krok po kroku przez eksperta.
  • Otrzyma informacje na temat najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązania na podstawie najnowszych przepisów prawnych, które będą poparte licznymi przykładami oraz orzecznictwem.
  • Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na uniknięcie błędów w prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych.
  • Otrzyma najnowsze informacje na temat przesyłania korespondencji za pośrednictwem
    e-doręczeń dla osób ubiegających się o skierowanie do DPS.
  • Proponowane spotkanie to także możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Skierowanie do domu pomocy społecznej jako sprawa administracyjna.
2. Ustalanie właściwości organu kierującego do DPS, ZO, ZOL, osoba bezdomna, dziecko, osoba przebywająca w schronisku. 
3. Spory kompetencyjne. 
4. Przyjęcie wniosku od strony lub od reprezentującego ją pełnomocnika/rodziny- WZORY protokołu, pełnomocnictwa, wyjaśnień.
5. Prowadzenie postępowania z osobą ubiegającą się o skierowanie do DPS – wywiad i wezwania, skierowanie pisma o zakresie możliwych usług – wzory wezwań i wyjaśnień.
6. Usługi opiekuńcze a skierowanie do DPS - ocena rozmiaru usług, dokumentowanie odmowy przyjęcia usług. 
7. Praca socjalna przed skierowaniem do domu pomocy społecznej – uregulowanie spraw majątkowych, mieszkaniowych, ocena umowy dożywocia i służebności mieszkania, wpływ na skierowanie do DPS. 
8. Ocena zaświadczeń lekarskich i materiału dowodowego o stanie zdrowia wnioskodawcy, skierowanie do ZOL a DPS.  
9. Ocena materiału dowodowego. 
10. Kierowanie do domu pomocy społecznej osób samotnych i osób posiadających rodzinę, dowodzenie niemożności samodzielnego funkcjonowania.
11. Skierowanie do DPS w sytuacji wydania orzeczenia przez Sąd Cywilny, skierowanie i umieszczenie w DPS bez zgody wnioskodawcy, skierowanie sprawy do Sądu a postępowania o ubezwłasnowolnienie, udział prokuratora.
12. Skierowanie i umieszczenie w DPS osób ubezwłasnowolnionych, realizacja postanowienia Sądu, doprowadzenie do DPS, zmiana i uzupełnienie postanowienia Sądu.
13. Zawiadomienia o art. 79a kpa - wzory. 
14. Formułowanie wyrzeczenia decyzji kierującej do DPS, decyzje czasowe.
15. Wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej – wzory. 
16. Umieszczenie w DPS - postępowanie. 
17. Decyzja o umieszczeniu w DPS - związek z decyzją kierującą do DPS, wskazywanie odpowiedniego typu domu i lokalizacji.
18. Zmiana i uchylenie decyzji o skierowaniu i umieszczeniu, przeniesienie do innego DPS, łamanie regulaminu w DPS a uchylenie decyzji.
19. Ustalenie odpłatności dla mieszkańca. 
20. Zwolnienia mieszkańca z opłaty za DPS – postępowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania do DPS i ustalenia odpłatności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 24 czerwca br. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 lipca 2024 r.