• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przemoc wobec osób starszych - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego jest przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów. Jest ono niezwykle ważnym i nieocenionym źródłem wiedzy dla profesjonalistów, opiekunów, pracowników pomocy społecznej, a także dla każdego, kto troszczy się o dobrostan osób starszych. Celem tego kursu jest zrozumienie zjawiska przemocy wobec osób starszych oraz nauczenie, jak je rozpoznawać i skutecznie przeciwdziałać temu problemowi społecznemu.

Ważne informacje o szkoleniu

Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem, które dotyka osoby w podeszłym wieku, szczególnie osoby zależne - niepełnosprawne, chore lub potrzebujące opieki. Przemoc może mieć różne formy, w tym fizyczną, psychiczną, finansową. Mogą do niej doprowadzać zarówno członkowie rodziny, jak i pracownicy instytucji takich jak domy pomocy społecznej (DPS). Symptomy i oznaki stosowania różnych form przemocy mogą obejmować zmiany w zachowaniu seniora, np. wycofanie, lęk, depresję, agresję. Organizacje i instytucje mogą opracować procedury i polityki przeciwdziałania przemocy oraz edukować pracowników w tej dziedzinie.
• Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przeanalizujemy specyfikę przemocy wobec osób starszych oraz wskażemy jakie są różne formy tej przemocy, symptomy i oznaki jej stosowania, a także jak skutecznie komunikować się z osobami doznającymi przemocy. A przede wszystkim zaprezentujemy jak przeciwdziałać przemocy wobec osób starszych.
• Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową – omawiane zagadnienia będziemy obrazować licznymi przekładami. Trenerka prowadząca zajęcia przedstawi również wskazówki i sposoby postępowania w sytuacjach gdy mamy do czynienia z przemocą wobec osób starszych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy specyfikę przemocy wobec osób starszych i zależnych.
• Wskażemy różne formy przemocy i nadużyć jakich doświadczają seniorzy w rodzinach lub instytucjach (np. DPS).
• Omówimy symptomy i oznaki stosowania różnych, w tym mniej znanych form przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza przypadków przemocy ekonomicznej, psychicznej tj. np.: zmiana wzorców żywieniowych lub problemy ze snem, niewyjaśnione zmiany w zachowaniu, samookaleczenie, wypłaty pieniędzy nieregularne lub nietypowe dla starszej osoby.
• Odpowiemy na pytania, jak skutecznie komunikować się z osobami doznającymi przemocy, a przede wszystkim jak przeciwdziałać przemocy wobec osób starszych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sytuacja osób starszych doznających przemocy.
2. Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych.
3. Mity i fakty dotyczące przemocy wobec osób starszych.
4. Formy przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
5. Czynniki ryzyka.
6. Wyniki pracy grupowej, informacje zwrotne.
7. Komunikacja z osobą starszą doznająca przemocy.
• Skuteczna komunikacja - co pomaga, a co przeszkadza w kontakcie.
• Techniki budowania i utrzymania kontaktu.
8. Trudne sytuacje w kontaktach z osobami starszymi doznającymi przemocy.
9. Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych w kontaktach z osobami starszymi doznającymi przemocy.
10. Metody interwencji.
11. Wyniki pracy grupowej, informacje zwrotne.
12. Strategie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
13. Pomoc socjalna, prawna, psychologiczna.
14. Szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa.
15. Monitorowanie środowiska osób starszych, doznających przemocy.
16. Wyniki pracy grupowej, informacje zwrotne. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, pracownicy instytucji, w tym DPS, DDPS, ŚDS, ZOL, Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, policji, straży miejskiej, organizacji do spraw pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, doświadczony trener z zakresu problematyki społecznej i socjalnej, pracownik samorządowy, absolwentka UŚ, wieloletni wykładowca FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 365 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.