• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych. Realizacja procedury Niebieska Karta

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym „Ustawa Antyprzemocowa” i ostatnie oraz planowane zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy, a także procedura Niebieskie Karty.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku ze zmianami w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy istotnie zmieniły się zadania i role Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych o których mówi nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Na szkoleniu prowadzonym przez praktyka, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, w sposób praktyczny przybliżymy sposoby realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy i rozporządzenia, podpowiadając jak należy w świetle nowych regulacji prowadzić procedurę Niebieskiej Karty wraz z omówieniem praktycznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy i procedury Niebieska Karta.
  • Wyjaśnienie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzeniu wykonawczym i ich skutków w realizacji zadań, procedur w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów.
  • Praktyczne omówienie zmian oraz sposobów realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe.
  • Poznanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania nowych przepisów ustawy i rozporządzenia oraz realizacji procedury Niebieskie Karty.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej i pojęcie przemocy domowej.
2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych.
5. Monitorowanie procedur Niebieskie Karty jako zadanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Częstotliwość zwoływania posiedzeń Zespołu.
7. Role i zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu.
9. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia.
10. Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia m.in. przemocy ekonomicznej.
11. Podmioty (w tym nowe) uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty.
12. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty.
13. Niebieska Karta – „A”. Omówienie nowego formularza.
14. Osoby małoletnie a procedura NK.
15. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową. 

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2023 r.