• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decyzje w sprawie ustalania poziomów wsparcia wraz z elektronizacją – procedura wydawania decyzji, stosowanie k.p.a., e-doręczeń, zmiana ustawy o rehabilitacji

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 22 grudnia 2023 r. obowiązuje cena: 399 netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowanie pracownikom wojewódzkich i powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, przedmiotem którego będą decyzje o ustalaniu poziomów wsparcia w kontekście elektronizacji postępowań, stosowania k.p.a. i ustawy o rehabilitacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Od stycznia 2024 r., w związku z wprowadzonym świadczeniem wspierającym, wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą realizowały nowe zadanie, polegające na ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia i wydawaniu decyzji w tym zakresie. Projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia określa m. in. sposób postępowania przy wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, szczegółowe standardy w zakresie ustalania tej potrzeby i jej poziomu. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk, członek SKO, omówi zasady i tryb prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji o poziomie potrzeby wsparcia z uwzględnieniem e-doręczeń, a także wyjaśni wątpliwe i problematyczne kwestie. W związku z tym, że wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w postaci papierowej będą mogły być składane za pośrednictwem powiatowych zespołów ds. orzekania zapraszamy na szkolenie również pracowników tych zespołów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz ich praktycznego znaczenia dla prowadzenia postępowania w tym zakresie.
 • Wskazanie trybów i zasad prowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia poziomu wsparcia, w tym m .in.:
  • terminów,
  • osób mogących ubiegać się o wydanie decyzji,
  • miejsca dokonywania ustaleń,
  • elementów decyzji,
  • możliwości odwołania się od wydanych decyzji,
  • wymiany informacji z innymi podmiotami.
 • Poznanie zasad stosowania przy procedowaniu w sprawach o ustalenie poziomu wsparcia przepisów k.p.a., ustawy o doręczeniach elektronicznych, systemu Emp@tia oraz e-PUAP.
 • Wskazanie właściwego sposobu doręczenia pism, wezwań, decyzji do stron postępowania od grudnia 2023 r.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Decyzja o ustaleniu poziomu wsparcia.
 2. Organy właściwe do wydawania decyzji i organy odwoławcze, organy właściwe do zmiany decyzji i stwierdzenia nieważności decyzji.
 3. Krąg podmiotów ubiegających się o wydanie decyzji.
 4. Przedstawiciele i pełnomocnicy strony.
 5. Złożenie wniosku – wymagania, uwierzytelnienie, weryfikacja wniosku i danych.
 6. Zawieszenie postępowania.
 7. Ustalenie poziomu wsparcia - tryb postępowania.
 8. Miejsce dokonywania ustaleń.
 9. Wymiana informacji elektronicznych z ZUS.
 10. Elementy decyzji.
 11. Czas rozpatrywania wniosków – zasady.
 12. Zmiana i uchylenie decyzji.
 13. Stosowanie procedury administracyjnej w postępowaniu - zasady i odrębności.
 14. Stwierdzenie nieważności decyzji – tryby i organy właściwe.
 15. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
 16. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu i przy wydawaniu decyzji.
 17. Stosowanie ustawy o doręczeniach elektronicznych w postępowaniu w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu poziomu wsparcia.
 18. Doręczenia pism, wezwań, decyzji do stron postępowania od grudnia 2023 r. - zasady, kolejność form doręczenia.
 19. Posiadanie adresu do doręczeń przez stronę:
  • podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu, a ma taki obowiązek?
 20. Sprawdzanie w bazie danych czy strona postępowania posiada adres do doręczeń elektronicznych.
 21. Osoby wykluczone cyfrowo- zasady działania stron postępowania i organu względem tych stron.
 22. Postępowanie prowadzone przez system online Emp@tia- różnice z e-doręczeniem.
 23. Postępowanie prowadzone przez e-PUAP- zmiana zasad.
 24. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz pracownicy powiatowych zespołów ds. orzekania, za pośrednictwem których będą mogły być składane wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w postaci papierowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 22 grudnia 2023 r. obowiązuje cena: 399 netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 stycznia 2024 r.